Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου της 11.04.2014

 

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 11/04/2014ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2068/07-04-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Μήλου.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση τάφου στον Δημήτριο Λιλλή ή Ρίτσο.

Θέμα 3ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014.

Θέμα 4ο : Αναμόρφωση για έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2014. (Βάσει οδηγιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).

Θέμα 5ο : Αναμόρφωση για έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014. (Βάσει οδηγιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).

Θέμα 6ο : Αναμόρφωση για έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2014. (Βάσει οδηγιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).

 

Θέμα 7ο :  Αναμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Νομικών Προσώπων έτους 2014. (Βάσει οδηγιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).

 

Θέμα 8ο : Γ΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου οικ. έτους 2014.

Θέμα 9ο : Έγκριση μελέτης: «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων».

Θέμα 10ο : Έγκριση μελέτης: «Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων».

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για «Διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών» που αφορά το ΚΑΕΚ 29082ΕΚ00273 στη θέση Πλάκες Μήλου.

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων αναφορικά με την διαγραφή τμήματος του δρόμου με ΚΑΕΚ 29082ΕΚ00071 στη θέση Παλαιοχώρι Μήλου.

Θέμα 13ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών – Ιχθυοπωλείο, στον Πέρα Τριοβάσαλο Μήλου.

 

Θέμα 14ο: Λήψη απόφασης Δ.Σ. για εγγραφή του Δήμου σε συνδρομητικές υπηρεσίες ενημέρωσης Πολεοδομικής και Κατασκευαστικής Νομοθεσίας και μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. 168/2009 απόφασης Δ.Σ. (Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα).

Θέμα 15ο: Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλους της επιτροπής παραλαβής – βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών (παροχή υπηρεσιών) και προμηθειών που διενεργούνται με διαγωνισμό κι απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80.

Θέμα 16ο : Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης και μελών επιτροπής δημοπρασίας για την αγορά ή μίσθωση ακινήτων.

Θέμα 17ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 45/2014 απόφασης Δ.Σ. (Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).

Θέμα 18ο : Αποδοχή χρηματοδότησης.

Θέμα 19ο : Παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής και φιλοξενία δημοσιογράφων.

Θέμα 20ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

Θέμα 21ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και μελών επιτροπών.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση