Πρόσληψη εποχικών από τον Δήμο Μήλου

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου  Μήλου,  που  εδρεύει στη  Μήλο,  και  συγκεκριμένα  τις  εξής,  ανά  υπηρεσία, έδρα,  ειδικότητα  και  διάρκεια  σύμβασης,  αριθμού ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),  με τα  αντίστοιχα  απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):ΠΙΝΑΚΑΣ  Α:  ΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΟΧΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (ανά κωδικό θέσης)
 
Κωδικός  θέσης:  101,  Υπηρεσία:  Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου  Μήλου, Έδρα  υπηρεσίας:  Μήλος, Ειδικότητα:  ΔΕ  Υπάλληλος Ναυτικού Μουσείου, Διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες, Αριθμός ατόμων: 1
 
Κωδικός  θέσης:  102,  Υπηρεσία:  Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου  Μήλου, Έδρα υπηρεσίας: Μήλος, Ειδικότητα: ΔΕ Υπάλληλος Τουριστικού  Γραφείου,  Διάρκεια σύμβασης: 3 μήνες, Αριθμός ατόμων: 1
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλουν  αίτηση  στα γραφεία  της  υπηρεσίας  μας στη  διεύθυνση  Πλάκα  Μήλου  τκ  84800  και  ειδικότερα στο  γραφείο  της  Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου  Μήλου  εντός  προθεσμίας δέκα  (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής  της  στο  κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή  κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).
 
Η προκύρηξη δημοσιεύτηκε την Τρίτη 20 Αυγούστου 2013 στην ημερήσια  εφημερίδα των Κυκλάδων ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ.  Με βάση την προκύρηξη η αιτήσεις αρχίζουν την Τετάρτη 21 Αυγούστου και λήγουν την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013.  (σημ.: κάντε διπό κλικ στην εικόνα για να δείτε το κέμενο σε πλήρη οθόνη)

Αφήστε μια απάντηση