Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκμετάλλευση τριών αεροπορικών γραμμώνairplane.png

Το Υπουργείο Μεταφορών και δικτύων έκδωσε πρόσκληση υποβολής προσφορών προκηρυχθείσα από την Ελληνική Δημοκρατία βάσει των Άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008, για την εκμετάλλευση τριών τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Αναλυτικά η προκύρηξη αναφέρει :

1.   Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους κοινοτικούς αερομεταφορείς να υποβάλουν προσφορές για την εκμετάλλευση των ακόλουθων τριών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας βάσει των διατάξεων των Άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισμού ΕΚ 1008/2008 της 24ης  Σεπτεμβρίου 2008

«σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα»:

·       Αθήνα  – Μήλος

·       Αθήνα  – Νάξος

·       Αθήνα  – Σητεία

2.   Η ενημερωτική ανακοίνωση για αυτές τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής C197 της 3ης Ιουνίου 2016.

Σε περίπτωση που έως τις 31 Οκτωβρίου 2016 κανένας αερομεταφορέας δεν έχει εκδηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την πρόθεσή του για εκτέλεση, από την 1η Απριλίου 2017 τακτικών πτήσεων σε μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραμμές σύμφωνα με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας και χωρίς οικονομικό αντιστάθμισμα, η Ελλάδα έχει αποφασίσει, στο  πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 του προαναφερθέντος κανονισμού, να προχωρήσει στην διαδικασία περιορισμού της πρόσβασης για το χρονικό διάστημα από 1η Απριλίου 2017 έως 31 Μαρτίου 2021 σε ένα μόνον αερομεταφορέα για κάθε μία ή για περισσότερες από τις ανωτέρω γραμμές (όπως αναφέρεται στο επόμενο άρθρο) και να χορηγήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτών των γραμμών από την 1η Απριλίου 2017. Επισημαίνεται ότι ο αερομεταφορέας, που θα δηλώσει την πρόθεσή του για εκτέλεση τακτικών πτήσεων σε μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραμμές σύμφωνα με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας και χωρίς οικονομικό αντιστάθμισμα, δεσμεύεται να αναλάβει τη υποχρέωση για το προαναφερόμενο διάστημα των τεσσάρων ετών και, σε περίπτωση διακοπής της εξυπηρέτησης σε κάποια από τις γραμμές που θα έχει αναλάβει, θα καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο, ως ρήτρα αποζημίωσης, το ποσό των 500.000 ευρώ ανά γραμμή.


3.  Το δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος τακτικών αεροπορικών γραμμών για την παροχή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας αρχίζει από την 1η Απριλίου 2017 και λήγει την 31 Μαρτίου 2021.


4.  Η εκμετάλλευση των γραμμών αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, που έχουν επιβληθεί για την εξυπηρέτηση αυτών των γραμμών και για τις οποίες δημοσιεύτηκε ενημερωτική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  C197 της 3ης Ιουνίου 2016.

Προσφορά μπορεί να υποβληθεί για μία μόνο ή και περισσότερες από τις ανωτέρω γραμμές.  Σε κάθε περίπτωση οι προσφορές θα υποβάλλονται χωριστά για κάθε μία από τις παραπάνω αυτές γραμμές. 

Επισημαίνεται ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας των αεροπορικών συνδέσεων, οι αερομεταφορείς θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού θαλάμμου, που θα εξυπηρετεί τους επιβάτες στις ανωτέρω συνδέσεις, ομιλεί και κατανοεί την ελληνική γλώσσα.


5.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή σε όλους τους αερομεταφορείς που διαθέτουν άδεια εκμετάλλευσης σε ισχύ, η οποία έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2407/92 του Συμβουλίου σχετικά με την έκδοση αδειών των αερομεταφορέων, είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1008/2008 και συγκεκριμένα του Κεφαλαίου ΙΙ αυτού περί «Άδειας Εκμετάλλευσης».

Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποκλείονται οι αερομεταφορείς οι οποίοι i) κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών, διαθέτουν προσωρινή άδεια εκμετάλλευσης, ii) κατά την τελευταία πενταετία έχουν κηρυχτεί έκπτωτοι από την εκμετάλλευση  τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας και iii) εφόσον συντρέχει η περίπτωση των περιορισμών και ασυμβιβάστων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα στοιχεία 10, 11 και 12 του σκεπτικού της παρούσης.

6.  Ο παρών διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις των Άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισμού ΕΚ 1008/2008 της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα».

Σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας που έχει επιλεγεί διακόψει αιφνίδια την αεροπορική γραμμή, το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων μπορεί να επιλέξει, με αμοιβαία συμφωνία, διαφορετικό αερομεταφορέα ο οποίος θα εκτελεί την υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας για χρονική περίοδο έως επτά μηνών, μη ανανεούμενη, υπό τον όρο ότι το οικονομικό αντιστάθμισμα που καταβάλλεται δεν θα υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για να καλυφθεί το καθαρό κόστος – λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εσόδων και ευλόγου κέρδους. H επιλογή του αερομεταφορέα γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της μη εισαγωγής διακρίσεων και αρχίζει νέα διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή προσφορών.

Επίσης σε περίπτωση που υποβληθεί μόνο μία προσφορά και κριθεί ως μη αποδεκτή οικονομικά, μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Οι υποψήφιοι δεσμεύονται από την προσφορά που έχουν υποβάλει μέχρι της κατακυρώσεως του αποτελέσματος.

7.   Ο πλήρης φάκελος της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, που περιλαμβάνει τη συγγραφή υποχρεώσεων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, χορηγείται δωρεάν από την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης, Τμήμα Β΄, Βασ. Γεωργίου 1, GR

–  166 04, Ελληνικό,  τηλ. (+30 210) 8916149 –  8916121,     fax .(+30 210) 8947132 και

είναι επίσης διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ www.hcaa.gr (ανακοινώσεις).

8.  Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους πρέπει να αναφέρουν ρητά το ποσό που απαιτείται ως αντιστάθμισμα ανά  τρίμηνο για την εκμετάλλευση της κάθεγραμμής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1η Απριλίου 2017 έως 31 Μαρτίου 2021 (με ετήσια ανάλυση των λογαριασμών όπως αναφέρεται στη συγγραφή υποχρεώσεων). Το αιτούμενο οικονομικό αντιστάθμισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για να καλυφθεί το καθαρό κόστος που προκύπτει από την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εσόδων του αερομεταφορέα και ευλόγου κέρδους. Το αντιστάθμισμα θα καταβάλλεται σε τρίμηνη βάση και σε διάστημα τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου του αερομεταφορέα μέσω της μεταφοράς αυτού σε λογαριασμό του, που τηρείται σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα. Το ακριβές ποσό του αντισταθμίσματος θα καθορίζεται βάσει των πράγματι εκτελεσθεισών πτήσεων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, της βεβαίωσης των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας περί ομαλής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης και του αναλογούντος ποσού του αντισταθμίσματος.

9.   Κριτήριο επιλογής μεταξύ των αερομεταφορέων, που κρίνεται ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις παροχή των υπηρεσιών για κάθε προκηρυχθείσα γραμμή, είναι το χαμηλότερο αιτούμενο συνολικό οικονομικό αντιστάθμισμα για τη γραμή αυτή.

To μέγιστο καταβλητέο οικονομικό αντιστάθμισμα ετησίως ανά γραμμή καθορίζεται ως ακολούθως:

·       Αθήνα  –  Μήλος  στο ποσό των  924.000 ευρώ

·       Αθήνα  –  Νάξος στο ποσό των 484.000 ευρώ

·       Αθήνα  –  Σητεία στο ποσό των   484.000 ευρώ

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών ή προσφορών χωρίς οικονομικό αντιστάθμισμα, ως κριτήρια επιλογής μεταξύ αερομεταφορέων για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, που κατά σειρά προτεραιότητας – προχωρώντας στο επόμενο κριτήριο εφόσον υπάρχει ισοψηφία στο προηγούμενο – που θα λαμβάνονται υπόψη είναι: α) η μέση τιμή των προτεινόμενων τιμών των ναύλων (με συγκεκριμένη αναφορά στον αριθμό των εισιτηρίων ανά προσφερόμενη κατηγορία/τιμή ναύλων ανά πτήση), β) η προσφορά μειωμένων ναύλων σε μόνιμους κατοίκους των περιοχών κατά τη θερινή περίοδο (με συγκεκριμένη αναφορά στην τιμή του ναύλου και του μέγιστου αριθμού αυτών ανά πτήση), γ) η συχνότητα δρομολογίων εβδομαδιαίως και ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων (προσφερόμενες επιπλέον συχνότητες εβδομαδιαίως) δ) το δίκτυο πωλήσεων (με συγκεκριμένη αναφορά στα σημεία πώλησης/συνεργαζόμενα πρακτορεία ή μέσω διαδικτύου), ε) η δυνατότητα σύνδεσης με γραμμές του εξωτερικού (είτε μέσω της ίδιας εταιρείας, είτε μέσω συνεργασιών με άλλες αεροπορικές εταιρείες) και στ) σε περίπτωση προηγούμενης ανάθεσης εκμετάλλευσης γραμμών παροχής δημόσιας υπηρεσίας:

(i)  η αξιοπιστία του αερομεταφορέα, όπως αυτή θα προκύπτει από στοιχεία που θα διαθέτει η αναθέτουσα αρχή στην αρμόδια επιτροπή (επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων λόγω απόκλισης ως προς τα εκτελούμενα δρομολόγια, προσφερόμενες θέσεις ή προσφερόμενους ναύλους ή/και άλλες πλημμέλειες),

(ii)  η σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ΕΚ 1008/2008 εκμετάλλευση των γραμμών.

10. Η σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Απριλίου 2017 και λήγει σε κάθε περίπτωση, την 31η Μαρτίου 2021.

Ο πρώτος συμβαλλόμενος μπορεί να ζητήσει λύση της σύμβασης μετά από πάροδο εξάμηνης προειδοποιητικής προθεσμίας. Σε περίπτωση ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, καθώς και σε περίπτωση μη ομαλής εκπλήρωσης από πλευράς του αερομεταφορέα των συμβατικών όρων σχετικά με τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, μπορεί να ζητηθεί από τον αναθέτοντα λύση της σύμβασης και πριν από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας. Η σύμβαση θεωρείται επίσης ότι λύεται αυτοδικαίως στην περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης της Άδειας Εκμετάλλευσης ή του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα (AOC) του αναδόχου.

11.  Ο αερομεταφορέας ευθύνεται για την ομαλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο αριθμός των ακυρουμένων πτήσεων για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνολικού ετήσιου αριθμού πτήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές μειώνεται αναλόγως το ποσό του οικονομικού αντισταθμίσματος.

Σε περίπτωση μη τήρησης εν όλω ή εν μέρει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση για λόγους που δεν συνιστούν ανωτέρα βία (πλην της περίπτωσης που ο αριθμός των ακυρουμένων πτήσεων δεν υπερβαίνει το 1% του συνολικού ετήσιου αριθμού πτήσεων, όπως αναφέρεται στο παραπάνω εδάφιο), ο αναθέτων έχει δικαίωμα να επιβάλει τις ακόλουθες μειώσεις οικονομικού αντισταθμίσματος και πρόσθετες κυρώσεις:

·       Σε περίπτωση που οι ακυρωθείσες πτήσεις υπερβούν το 1% του συνολικού προβλεπόμενου ετήσιου  αριθμού  πτήσεων  για  κάθε  γραμμή,  το  καταβλητέο  (για τις συγκεκριμένες πραγματοποιηθείσες εντός του τριμήνου πτήσεις) οικονομικό αντιστάθμισμα, που οφείλεται για την συγκεκριμένη γραμμή, μειώνεται περαιτέρω κατά ποσό ίσο προς αυτό που θα αναλογούσε σε περίπτωση που οι πτήσεις εκτελούνταν κανονικά και όχι λιγότερο από 10.000 ευρώ ανά πτήση


·      Σε περίπτωση παράβασης που σχετίζεται με τον αριθμό των πράγματι προσφερθεισών εντός του τριμήνου εβδομαδιαίων θέσεων, επιβάλλεται μείωση του αντισταθμίσματος ανάλογη με τον αριθμό των μη προσφερθεισών θέσεων.

·      Σε περίπτωση παράβασης που σχετίζεται με τους προσφερθέντες ναύλους, επιβάλλεται μείωση του αντισταθμίσματος ανάλογη με την διαφορά από τους προβλεπόμενους ναύλους.

·      Σε περίπτωση άλλης πλημμέλειας σχετικά με την εκπλήρωση της σύμβασης επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τις αερολιμενικές διατάξεις πρόστιμο.

·      Σε περίπτωση που ο ανάδοχος υποπέσει για τρίτη φορά μέσα στο ίδιο τρίμηνο στην ίδια παράβαση σε κάποια γραμμή, μπορεί να ζητηθεί πέραν των ανωτέρω κυρώσεων, η κατάπτωση μέρους ή ολόκληρης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη γραμμή ως ποινική ρήτρα μετά από έγγραφη ενημέρωση της ΥΠΑ προς τον ανάδοχο και εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για την μη υπαιτιότητά του. Για την επιβολή των ποινών του παρόντος εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα κάθε διαπιστούμενης πλημμέλειας και εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας.

·       Σε περίπτωση διακοπής εξυπηρέτησης γραμμής που ο αερομεταφορέας έχει αναλάβει, με ή χωρίς καταβολή οικονομικού αντισταθμίσματος, καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως ρήτρα αποζημίωσης το ποσό 500.000 ευρώ ανά γραμμή.


Ο αναθέτων δύναται επίσης να απαιτήσει αποζημίωση για τις ζημίες που προκλήθηκαν.


12.   Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν εις τριπλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής  στη διεύθυνση:

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Γενική Διεύθυνση Αερομεταφορών

Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης, Τμήμα Β΄

Ταχ. /νση: Βασιλέως Γεωργίου 1, GR –  16604 Ελληνικό.

ή να παραδοθούν επιτόπου ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή ΥΠΑ με απόδειξη παραλαβής στο Κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 10η ώρα της 61ης ημέρας μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των προσφορών, η παραλαβή τους – όπως αποδεικνύεται από τη σχετική απόδειξη παραλαβής – πρέπει να έχει γίνει εντός της προαναφερθείσας ημερομηνίας και ώρας.

13.   Η παρούσα πρόσκληση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι έως τις 31 Οκτωβρίου 2016 κανένας κοινοτικός αερομεταφορέας δεν έχει εκδηλώσει εγγράφως την πρόθεσή του (υποβάλλοντας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το σχετικό πρόγραμμα πτήσεων) για την εκτέλεση από την 1η Απριλίου 2017 τακτικών αεροπορικών πτήσεων σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω αναφερόμενες γραμμές, σύμφωνα με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας και χωρίς να λάβει οικονομικό αντιστάθμισμα.

Σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση υποβολής προσφορών θα εξακολουθήσει να ισχύει για τις γραμμές για τις οποίες κανένας αερομεταφορέας δεν έχει εκδηλώσει κατά τα ανωτέρω ενδιαφέρον έως τις 31 Οκτωβρίου 2016 με τους ανωτέρω όρους.


Αφήστε μια απάντηση