Αυτοψία στον υγρότοπο του Αδάμαντα Μήλου

Έκτακτο περιβαλλοντικό έλεγχο πραγματοποίησε σε προστατευόμενο μικρό νησιωτικό υγροβιότοπο με κωδικό Υ422ΜΠ.Οθ7 στην περιοχή Αδάμαντα, Δήμου Μήλου. ν. Μήλου, Ν. Κυκλάδων η Γενική διεύθυνση αναπτυξιακού προγραμματισμού περιβάλλοντος και υποδομών της διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Κυκλάδων μετά από καταγγελία του Δημοτικού συμβούλου Μήλου κ. Καβαλιέρου Αντώνη.

Μετά τον έλεγχο αποφασίστηκε ο Δήμος Μήλου ως αρμόδιος φορέας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων στη Μήλο, να προβεί  για τις δέουσες ενέργειές του σχετικά:

Α) με την συλλογή, απομάκρυνση, και κατά τα νόμιμα περαιτέρω διάθεση των διαπιστωθέντων αποτιθέμενων στερεών αποβλήτων στον υπόψη υγρότοπο,

Β)την αποκατάσταση και εξυγίανση του δημιουργηθέντα χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων στον υπόψη υγρότοπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (Ι0) της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) ως ισχύει,

Γ) την προστασία και ανάδειξη του υπόψη υγρότοπου, διασφαλίζοντας την διακοπή οποιασδήποτε περαιτέρω μελλοντικής απόθεσης στερεών αποβλήτων στον χώρο, ενημερώνοντας σχετικά προς κάθε δυνατή κατεύθυνση.

Επίσης το Αστυνομικό τμήμα Μήλου παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες περί διαφύλαξης του υπόψη υγροτόπου από περαιτέρω αποθέσεις στερεών αποβλήτων σε αυτόν, γνωστοποιώντας στην Υπηρεσία που έκανε τον έλεγχο, οποτεδήποτε μελλοντικά πέσει στην αντίληψή του κάτι τέτοιο ή και στοιχεία του υπαίτιου (-ων) για τις υφιστάμενες αποθέσεις στερεών αποβλήτων εφόσον και εάν διαθέτει σχετικά στοιχεία.

Δείτε το σχετικό έγγραφο από εδώ

 

Αφήστε μια απάντηση