Μετατάξεις στο Δήμο Μήλου

Με το ΦΕΚ 3459 της 28.12.2012 τεύχος Β’ ανακοινώνεται η μεταφορά δύο θέσεων στο Δήμο Μήλου από άλλους Δήμους.

Συγκεκριμένα  με την υπ’ αριθμ. 44299/19.11.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετατάσσεται η Ποθητή Μαρκαντώνη του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με βαθμό ΣΤ΄, από το ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στο Δήμο Μήλου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της, με τον κλάδο, το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 3584/2007, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 133/442012 και 152/2012 αποφάσεων του Προέδρου του ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας  Αγίου Ιωάννη Ρέντη και του Δημάρχου Μήλου αντίστοιχα. Η ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει στην υπηρεσία που μετατάσσεται για μια δεκαετία. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Μήλου 5623/2592012). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1303/Γ΄/11.12.2012).

Επίσης  Με την υπ’ αριθμ. 44300/19.11.2010 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετατάσσεται η Αναστασία Παππά του Αντωνίου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Δ΄, από το Δήμο Κηφισιάς, στο Δήμο Μήλου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της, με τον κλάδο, το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 3584/2007, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 731/2012 και 153/2012 αποφάσεων του Δημάρχου Κηφισιάς και του Δημάρχου Μήλου αντίστοιχα.

Αφήστε μια απάντηση