Το σχέδιο του Δήμου Μήλου για την ανάπλαση του Αδάμαντα

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μήλου (28.12.2012) παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του Δήμου Μήλου για την ανάπλαση του Αδάμαντα.  Από τα πρακτικά της συνεδρίασης διαβάζουμε τα εξής (ΑΔΑ: Β4ΜΥΩΚΩ-ΡΛ3):

Θέμα  4ο :

 Υποβολή  Πρότασης  προκειμένου  να  ενταχθεί  και  να  χρηματοδοτηθεί  η πράξη:  «Ολοκληρωμένη  Αστική  Ανάπλαση  Οικισμού  Αδάμαντα  Νήσου  Μήλου»  στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Δαμουλάκη Γεράσιμο. Ο Δήμαρχος είπε : στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, έχει δημοσιεύσει  Πρόσκληση  (κωδικός:  45)  για  υποβολή  προτάσεων  και  ένταξή  τους  στο προαναφερθέν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η χρηματοδότηση γίνεται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

Προτάσεις υποβάλλονται έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας. Ενδεικτικά, δράσεις οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι αυτές που αφορούν σε :

1.  έργα  αναβάθμισης-βελτίωσης  οδικού  δικτύου  (συμπεριλαμβανομένων  πεζοδρομίων), κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρομήσεις οδών για  τη  βελτίωση  της  προσβασιμότητας  σε  χώρους οικονομικής  και  διοικητικής δραστηριότητας, λειτουργίας πολιτιστικών, κοινωφελών δομών και κοινόχρηστων χώρων

2.  έργα αναβάθμισης και δημιουργίας λωρίδων ποδηλατοδρόμων

3.  βελτίωση  των  οδικών  υποδομών  για  την  εξυπηρέτηση  ατόμων  με  κινητικά  και  άλλα προβλήματα  και  την  διευκόλυνση  της  πρόσβασής  τους  σε  δημόσια  κτίρια  και κοινόχρηστους χώρους.

4.  δημιουργία-αναβάθμιση  ανοικτών  δημοτικών  χώρων  αναψυχής  (πχ.  θεματικά  πάρκα, παιδικές  χαρές,  αθλητικές  εγκαταστάσεις  μικρής  κλίμακας  κ.α.)  λαμβάνοντας  υπόψη κατά το σχεδιασμό την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος

5.  δημιουργία-αναβάθμιση  δημοτικών  κλειστών  χώρων  για  την  παροχή  κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υπηρεσιών

6.  δημιουργία,  ανάπλαση  ή  αναβάθμιση  πλατειών,  πάρκων  και  χώρων  πρασίνου, εξυγίανση υποβαθμισμένων κοινόχρηστων ανοικτών χώρων και κτιρίων

7.  δημιουργία-αναβάθμιση δημοτικών χώρων στάθμευσης

8.  δημιουργία-αναβάθμιση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (εξοπλισμός, εργασίες)

9.  βελτίωση  της  ποιότητας  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  από  τα  δημόσια  μέσα  μαζικών μεταφορών (στάσεις, σύστημα πληροφόρησης επιβατικού κοινού κ.α.)

10. ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων σύμφωνα με το ισχύοντα θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο

11. ανακαίνιση διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων και ένταξή τους στις λειτουργίες της αστικού  κέντρου  και  την  εξασφάλιση  υποδομών  σύγχρονου  πολιτισμού  και  έκφρασης των πολιτών (όπως συναυλιακοί χώροι, θέατρα, πινακοθήκες κ.λ.π.)

12. ανάπλαση  όψεων κτιρίων  σε σημεία ιδιαίτερου ιστορικού, αρχιτεκτονικού,  πολιτιστικού, κοινωνικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το ισχύοντα θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο

13. ανάπτυξη  συστημάτων,  διαδικασιών  και  τεχνικών  εργαλείων  που  θα  συμβάλλουν  στη διαχείριση  της  ποιότητας  δημόσιων  χώρων  (πχ.  σύστημα  παρακολούθησης κυκλοφορίας,  εγκατάσταση  συστήματος  διασφάλισης  ποιότητας  ή/και  συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε επιλεγμένες αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου)

Με την παρούσα πρόσκληση δύνανται να χρηματοδοτηθούν ΚΑΙ οι απαιτούμενες μελέτες για την ωρίμανση των προτεινόμενων έργων. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των  προς  ένταξη  πράξεων  ορίζεται  το  ποσό  των  200.000?.  Οι  επιλέξιμες  δαπάνες καλύπτονται κατά 100% από το Πρόγραμμα.

Στο  πλαίσιο  της  εν  λόγω  Πρόσκλησης  (Νο  45)  ο  Δήμος  Μήλου,  ως  αρμόδιος  φορέας, προτίθεται  να  προβεί  στην  υλοποίηση  του  έργου  της  ολοκληρωμένης  ανάπλασης  του παραλιακού μετώπου του οικισμού Αδάμαντα στη νήσο Μήλο. Συγκεκριμένα η προτεινόμενη Πράξη  αφορά  σε  εργασίες  ανάπλασης  της  κεντρικής  πλατείας  του  οικισμού  και  βασικού λιμένα  του  νησιού,  συνολικής  έκτασης  1.500  m2 περίπου,  η  οποία  θα  ενσωματώσει βιοκλιματικά  χαρακτηριστικά,  για  τη  βελτίωση  των  τοπικών  μικροκλιματικών  συνθηκών.

Ακόμη,  θα  κατασκευαστεί  ποδηλατόδρομος,  μήκους  περίπου  5,0  χιλιομέτρων,  ο  οποίος  θα διατρέχει με παραλιακή όδευση τον οικισμό του Αδάμαντα και θα καταλήγει στο αεροδρόμιο, ενοποιώντας  με  αυτόν  τον  τρόπο,  τον  οικισμό  με  αστικά  σημεία  ιδιαιτέρου  πολιτιστικού, τουριστικού  και  ψυχαγωγικού  ενδιαφέροντος  (Πλατεία  Αδάμαντα,  Μεταλλευτικό  Μουσείο, Υπαίθριο  Γυμναστήριο,  Κολυμβητική  Ακτή,  Συνεδριακό  Κέντρο,  Ιαματικά  Λουτρά  και Αεροδρόμιο). Σε όλο το μήκος της διαδρομής, υπάρχουν στάσεις Λεωφορείου, οι οποίες θα αναπλαστούν  και  θα  εξοπλιστούν  με  στέγαστρα  νέου  τύπου  που  θα  φέρουν  φωτοβολταϊκά στοιχεία  για  την  ενεργειακή  τους  αυτονομία.  Επιπλέον,  θα  κατασκευαστούν  δύο  υπαίθρια γυμναστήρια,  τα  οποία  θα  φέρουν  όργανα  γυμναστικής  με  ελεύθερη  χρήση  προς  τους πολίτες.

Ο Δήμος Μήλου όμως δεν διαθέτει την απαιτούμενη Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου  Α  για  να  υποβάλλει  αυτοτελώς  Αίτηση  Χρηματοδότησης  του  έργου  στο  πλαίσιο  της Πρόσκλησης  45  της  ΕΕΤΑΑ  Α.Ε..  Για  το  λόγο  αυτό  πρότεινε  στο  γειτονικό  Δήμο  Ιητών,  ο οποίος διαθέτει Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α, να υπογραφεί μεταξύ τους Προγραμματική  Σύμβαση  σύμφωνα  με  το  άρθρο  22,  του  Ν.3614/2007.  Με  την Προγραμματική Σύμβαση θα γίνει μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης από το Δήμο Μήλου στο Δήμο Ιητών. Μετά από τα παραπάνω, εισηγούμαι την υποβολή Αίτησης προς  ένταξη  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Κρήτης  &  Νήσων  Αιγαίου  2007-2013,  στο πλαίσιο  της  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  45/30.01.2012  Ενεργής  Πρόσκλησης  της  ΕΕΤΑΑ  Α.Ε.  ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013  με  τίτλο  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Α.  Εγκρίνει  την  υποβολή  Αίτησης  προς  ένταξη  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Κρήτης  & Νήσων  Αιγαίου  2007-2013,  στο  πλαίσιο  της  υπ’  αριθμ.πρωτ. 45/30.01.2012 Ενεργής Πρόσκλησης  της  ΕΕΤΑΑ  Α.Ε.  ως  Ενδιάμεσου  Φορέα  Διαχείρισης  του  Επιχειρησιακού

Προγράμματος  Κρήτης  &  Νήσων  Αιγαίου  2007-2013  με  τίτλο  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ». 

Β.  Να  διερευνηθεί  η  δυνατότητα  να  υποβληθεί  Αίτηση  προς  ένταξη  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Κρήτης  &  Νήσων  Αιγαίου  2007-2013,  στο  πλαίσιο  της  υπ’  αριθμ.  πρωτ. 45/30.01.2012 Ενεργής Πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Κρήτης  &  Νήσων  Αιγαίου  2007-2013  με  τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ»

Αφήστε μια απάντηση