21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 20.12.2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 20/12/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7525/14-12-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή από εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 Θέμα 1ο εκτός ημ. διάτ.: Λήψη απόφασης για υπόδειξη χώρου προσωρινής απόθεσης
αδρανών υλικών στo πλαίσιο κατασκευής του έργου του Δήμου με τίτλο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση άρθρων Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου ( Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/τ.β΄/05.12.2017).

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα  2ο: Κατανομή πιστώσεων Σχολικών Επιτροπών.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2019.

Εισηγητής: Νίνος Κώστας

Θέμα 4ο: 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμόδιων Επιτροπών Ν.4412/2016.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 6ο: Έγκριση Ανατροπών & Αποδεσμεύσεων Πιστώσεων οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 7ο :  Αποχαρακτηρισμός Εσόδων.

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 8ο: Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής κλιμακίου κινητής μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης με τίτλο «Αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου Αδάμαντα (Παλαιά Γερμανικά Ψυγεία)» στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στην Πρόσκληση V στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων» με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων».

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μήλου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την Δασική Μελέτη με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ -ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΣ)».

Εισηγήτρια: Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την Επιβλέπουσα Αρχή των έργων του Βιολογικού Καθαρισμού.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 12ο: Προτάσεις επί Δασικών Χαρτών.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο: Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2019.

Εισηγητής: Μωραΐτης Δημήτρης

Θέμα 14ο: Πρόγραμμα Επικοινωνιακής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2019.

Εισηγητής: Μωραΐτης Δημήτρης

Θέμα 15ο: Τροποποίηση της με αρ.84/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΔ5ΩΚΩ-ΜΧΜ) απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 90/2017 απόφασης του ΔΣ (Καθορισμός τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους)».

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 16ο: Παράδοση – παραλαβή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και του οχήματος με αρ. κυκλ. ΙΗΤ2413 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ως της με αρ. 280/2017 (ΑΔΑ Ψ3Τ0ΩΚΩ-ΠΛΖ) απόφασης ΔΣ και του ΦΕΚ αρ.2467/Β/27-06-2018.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 17ο : Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του άρθρου 221 Ν.4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) Δήμου Μήλου και Νομικών του Προσώπων για το έτος 2019.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 18ο: Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων έτους 2019.

Εισηγήτρια: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 19ο : Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, αγορά, εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων και μίσθωση ακινήτων από το Δήμο (άρ. 7,8 του ΠΔ 270/81).

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 20ο : Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2019 (αρ. 1 του ΠΔ 270/81).

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 21ο : Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2019.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 22ο  : Ορισμός μελών επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για το έτος 2019.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 23ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf

Αφήστε μια απάντηση