Το μέγεθος της Λιμενολεκάνης στα Πολλώνια

Με βάση έγγραφο της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, για  την  πλήρη  ολοκλήρωση  και  την  ασφαλέστερη  λειτουργία  του  Λιμενικού έργου των Πολλωνίων θα απαιτηθεί σε επόμενο στάδιο, η ανεύρεση πιστώσεων και η περιβαλλοντική αδειοδότηση συμπληρωματικών έργων εκσκαφής της συνολικής λιμενολεκάνης των 50  στρ., ώστε να εξασφαλισθεί λειτουργικό βάθος -7,00μ ως αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα. (δείτε την τελευταία παράγραφο του εγγράφου)

Έγκρισης εκτέλεσης του έργου:«Κατασκευή Λιμενικού Έργου Πολλωνίων ν. Μήλου», από την Δ/νση Τεχνι…

Αφήστε μια απάντηση