Μετατάξεις υπαλλήλων στο ΚΕΠ του Δήμου Μήλου

Με την αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4 162/ 22248/ 9.1.2013 (Σχετ.: 22249, 22250, 22251) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/1532006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/23112007) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», μετατάσσονται αμοιβαία οι μόνιμοι υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ, όπως κατωτέρω αναφέρονται, του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών:


α) Τσούγκου Δήμητρα του Γεωργίου, κατηγορίας ΔΕ, από το ΚΕΠ με κωδικό 0045 του Δήμου Μήλου Νομού Κυκλάδων, στο ΚΕΠ με κωδικό 0580 του Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.

β) Λάσκαρη Χριστίνα του Νικολάου, κατηγορίας ΔΕ, από το ΚΕΠ με κωδικό 0496 του Δήμου Παλλήνης Νομού Αττικής, στο ΚΕΠ με κωδικό 0045 του Δήμου Μήλου Νομού Κυκλάδων, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.

Αφήστε μια απάντηση