Διαδικασία υποβολής αίτησης για καταβολή επιδόματος θέρμανσης μέσω ΚΕΠ

Η υποβολή αίτησης για καταβολή επιδόματος θέρμανσης που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. Δ33 5042999 ΕΞ 16.11.2012 «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» (ΦΕΚ 3049/B΄/16.11.2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τις περιπτώσεις των ενδιαφερόμενων οι οποίοι δεν έχουν πιστοποιηθεί ως χρήστες του TAXISNET. H υποβολή αιτήσεων και μέσω των ΚΕΠ ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Μαΐου κάθε έτους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθ. 4 της ως άνω απόφασης. Η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην υποβολή της αίτησης και της παράδοσης στον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και δεν περιλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας των σχετικών αιτήσεων. Ακύρωση υποβληθείσας αίτησης μέσω των ΚΕΠ είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής των στοιχείων της αίτησης που έχει υποβληθεί σε ΚΕΠ.


Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ηλεκτρονική αίτηση με διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ ekep ermis με την μηχανογραφική εφαρμογή του TAXISNET.


Για την εξυπηρέτηση των χρηστών της εφαρμογής ekep ermis κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ, από τους αρμόδιους Διαχειριστές Δικτύων εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.


Για την παροχή άμεσης βοήθειας στους υπαλλήλους των ΚΕΠ, καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας (καθημερινές 7:30 έως 20.00 και Σάββατα 8:00 έως 14:00), σε περιπτώσεις τεχνικών ή άλλων προβλημάτων κατά την εφαρμογή της διαδικασίας, συνιστάται με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης (help desk) με αριθμό κλήσης: 210 4803131. Η λειτουργία του κέντρου αυτού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.


Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, για τους εναλλακτικούς τρόπους υποβολής της αίτησης, για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δύνανται να υποβάλουν την αίτηση στα ΚΕΠ εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή του TAXISNET, μέσω Διαδικτύου.


Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος αιτών που προσέρχεται στο ΚΕΠ επιδεικνύει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθενείας, από το οποίο προκύπτει το ονοματεπώνυμο του και στη συνέχεια δηλώνει τα ακόλουθα:


 

 • Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 • Την υποχρέωσή του για υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά το άρθρο 61 του ΚΦΕ.
 • Τον αριθμό ειδοποίησης ενός εκ των 5 τελευταίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων.
 • Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας.
 • Τον ΑΦΜ ιδιοκτήτη (εφόσον υπάρχει μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση Χρήσης).
 • Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων.
 • Τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου.
 • Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας πολυκατοικίας (εφόσον πρόκειται για πολυκατοικία).
 • Τον ΑΦΜ Διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας.
 • Τα χιλιοστά συμμετοχής του διαμερίσματος στις δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά θερμάνσεως).
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας του αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει. Δεν είναι επιτρεπτή η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΕΠ.


Η αίτηση στα ΚΕΠ υποβάλλεται μόνο αυτοπροσώπως και δεν προβλέπεται υποβολή αίτησης σε αυτά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.


Μετά από την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης η ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχει σε πραγματικό χρόνο την συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί για καταβολή του επιδόματος στο φορολογούμενο και επιστρέφει βεβαίωση με τα στοιχεία του φορολογουμένου καθώς και το αποτέλεσμα της αίτησης.


Η ανωτέρω βεβαίωση υπογράφεται και σφραγίζεται από τα ΚΕΠ και παραδίδεται στο φορολογούμενο.


Σε περίπτωση επισήμανσης περί μη συνδρομής των προϋποθέσεων για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης στο φορολογούμενο, τα ΚΕΠ δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για τη θεραπεία του ανωτέρω αποτελέσματος.


Η ανωτέρω αίτηση μπορεί να συμπληρώνεται και μέσω τηλεφωνικού κέντρου, που συνιστάται για την υποβολή των αιτήσεων με αριθμό κλήσης: 210 4803131.

Η λειτουργία του κέντρου αυτού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.


Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Αφήστε μια απάντηση