Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μήλου της 28.12.2012

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 28/12/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7289/21-12-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέμα 1ο : Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Μήλου έτους 2013.

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, ορισμός εκπροσώπων και παράλληλες ενέργειες τουριστικής προβολής.

Θέμα 3ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματική Σύμβασης με Δήμο Ιητών για την Διαχειριστική Επάρκεια για κατάθεση πρότασης.

Θέμα 4ο : Υποβολή Πρότασης προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί η πράξη: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση Οικισμού Αδάμαντα Νήσου Μήλου» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013.

Θέμα 5ο : Αποδοχή χρηματοδότησης 1ης εντολής μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων.

Θέμα 6ο : Συνδιοργάνωση τριημέρου ενημέρωσης για τα Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα με Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων.

Θέμα 7ο : Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης.

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ορισμό δημοτικών συμβούλων επιτροπής παραλαβής έργων κάτω των 5.869,41 ευρώ για το έτος 2013.

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ορισμό δημοτικών συμβούλων επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,41 ευρώ για το έτος 2013.

Θέμα 10ο : Ορισμός μέλους Δ.Σ. στην Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης Εργασιών.

Θέμα 11ο : Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ.

Θέμα 12ο : Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την χρέωση των τευχών δημοπράτησης που παραλαμβάνουν οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων κατά την διεξαγωγή των δημοπρασιών έργων για το έτος 2013.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων με ανοιχτό διαγωνισμό.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Μήλου.

Θέμα 16ο : Διοργάνωση εκδηλώσεων για κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Δήμου & ΚΑΠΗ.

Αφήστε μια απάντηση