Δάνειο της Αιολικής Μήλου Α.Ε. σαν εγγύηση για τα Θερμοκήπια Δράμας Α.Ε.

Δάνειο έχει πάρει η Αιολική Μήλου (2.138.000 ?)  από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την Emporiki BankCyprus Limited και εκ του οποίου ποσό 1.688.000 ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της συνδεδεμένης εταιρείας «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» κατά το ποσό των 1.800.000 ευρώ και ποσό 450.000 ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της επέκτασης της Μονάδας Αφαλάτωσης που διατηρεί η Εταιρεία στην περιοχή «Μανδράκια» στη νήσο Μήλο παραγωγικής δυνατότητας 1.000 m3 ημερησίως και ο ορισμός της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» ως εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών.

Στο ΦΕΚ 10575 4.10.2011 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ γράφει :

“Ενέχυρο α΄ τάξης επί των Νέων Μετοχών κυριότητας της Εταιρείας, όπως αυτές ορίζονται στην Τροποποίηση Ομολογιακού Δανείου (όπως ορίζεται κατωτέρω), ήτοι επί των μετοχών τις οποίες θα αποκτήσει η Εταιρεία μετά τη συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω συνδεδεμένης εταιρείας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. κατά το ποσό των 1.800.000 ευρώ, για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. που απορρέουν από τα Υφιστάμενα Δάνεια και τα Νέα Δάνεια και την καταβολή κάθε τυχόν οφειλομένου από αυτήν ποσού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ και των λοιπών συμβάσεων των ασφαλιζόμενων Δανείων καθώς και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους των συμβάσεων με τις οποίες θα παρασχεθούν οι ως άνω αναφερόμενες εμπράγματες ασφάλειες (ενέχυρα) υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε..

Ακολούθως, προτείνουμε να δοθεί εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας μας και να παρασχεθούν τα προαναφερόμενα ενέχυρα υπέρ της ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.Ι(β) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ και των λοιπών συμβάσεων των ασφαλιζόμενων Δανείων καθώς και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους των συμβάσεων με τις οποίες θα παρασχεθούν οι ως άνω αναφερόμενες εμπράγματες ασφάλειες (ενέχυρα), γιατί η παροχή από την Εταιρεία μας της κατά τα παραπάνω εγγύησης και των εμπραγμάτων ασφαλειών (ενεχύρων) εμπίπτει στους σκοπούς της Εταιρείας, εξυπηρετεί τα συμφέροντα αυτής, αλλά και είναι επωφελής για την Εταιρεία μας, δεδομένου ότι η Εταιρεία μας είναι εταιρεία συνδεδεμένη με την εταιρεία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συνεργάζεται και έχει συνυφασμένα με την εταιρεία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. συμφέροντα και έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών της, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Ομίλου, στον οποίο ανήκει η Εταιρεία μας. Η εγγύηση θα δοθεί και οι ως άνω εμπράγματες ασφάλειες (τα ενέχυρα) θα παρασχεθούν για ολόκληρο το ποσό των Υφισταμένων Δανείων και των Νέων Δανείων της ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. και θα ισχύουν μέχρι την πλήρη εξόφληση των Δανείων.”

Σχετικά μπορείτε να δείτε τα ΦΕΚ

10474/02.10.2012/τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ

1508/01.03.2012/ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ

231/12.01.2012/ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ

10572/04.10.2011/ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ

10575/04.10.2011/ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ

Αφήστε μια απάντηση