Απορρίφθηκε αίτημα του Δήμου Μήλου για ένταξη έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου απορίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης ««Αναβάθμιση και επέκταση Κέντρου  Υγείας  Μήλου»  με  κωδικό  ΟΠΣ  5000188  και  συνολική  δημόσια  δαπάνη 820.000,00  ευρώ,  η  οποία  υποβλήθηκε  στο  πλαίσιο  της  με  αρ.  πρωτ. 5789/29.10.2015  (ΑΑ  :  6K407ΛΞ-ΥΥ2)  (Κωδ.  04)  πρόσκλησης  για  την  υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9α «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας» για τους κάτωθι  λόγους: 

Η  πρόταση  αξιολογήθηκε  αρνητικά  στο  στάδιο  Α’:  Έλεγχος  πληρότητας  και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους: 

  • Έλλειψη  ΥΑ  έγκρισης  σκοπιμότητας  σύμφωνα  με  το  Ν.  4052/ΦΕΚ 41/Α/01.03.2012 (άρθρα 7 και 8) 
  • Ελλιπής τεκμηρίωση αρμοδιότητας δικαιούχου για την εκτέλεση του έργου 
  • Ελλιπής συμπλήρωση Τεχνικού δελτίου 
  • Ελλιπής  τεκμηρίωση  ωριμότητας  πράξης  (έλλειψη  μελετών  και  αδειοδοτήσεων υποέργου κτιριακών παρεμβάσεων, έλλειψη τεχνικών προδιαγραφών υποέργου προμηθειών) 
  • Ελλιπής τεκμηρίωση ρεαλιστικότητας προϋπολογισμού πράξης  

K.YGEIAS_ESPA1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.YGEIAS_ESPA2.jpg

 

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση