9η/2022 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την Παρασκευή 01.04.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 01η /04/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1681/28-03-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Κατεβάστε το βίντεο από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με την με αρ. 3010/2021-12/01/2022 (ΑΔΑ : ΩΝΑΞ46ΜΤΛ6-ΥΦ5) Απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύει, για την εκτέλεση του έργου «Δράσεις για υποδομές του Δήμου Μήλου που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας».

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για υπόδειξη χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο από τον ανάδοχο του έργου με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Μήλου».

Θέμα 3ο: Συζήτηση, προτάσεις και προγραμματισμός ενεργειών  για την επίλυση των προβλημάτων  της αεροπλοΐας και  του  αερολιμένα της Μήλου.

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf

Αφήστε μια απάντηση