15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 28.09.2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 28/09/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5870/24-09-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή από εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Θέμα 1ο εκτός ημ. διάτ.: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο
«Δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας αποτύπωσης και διαχείρισης δεδομένων
δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μήλου», προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί
από τον Άξονα Προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής» του Ε.Π.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο: Έγκριση ηλεκτροδότησης δημοτικών χώρων (τροποποίηση της με αρ. 137/2018 απόφασης ΔΣ).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 2ο: 6η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2018- Αναμόρφωση σχετικών κωδικών Προϋπολογισμού.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 3ο: Έγκριση ή μη υλοτομίας δένδρου εντός σχεδίου πόλεως Κοινότητας Αδάμαντα.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 4ο: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2019.

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμόδιων Επιτροπών Ν.4412/2016.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 6ο: Υποχρεωτική αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2018 Δήμου Μήλου βάσει της με αρ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942 & 3635/τ. Β΄).

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 7ο: Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2019.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 8ο: Καθορισμός τελών μη ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2019.

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 9ο: Παραχώρηση χρήσης χώρων Σχολικών Μονάδων για εξωσχολικές δραστηριότητες.

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 10ο: ΄Εγκριση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου (Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/τ.β΄/05.12.2017).

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 11ο: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου έτους 2018.

Εισηγητής: Ξενάκης Νικόλαος

Θέμα 12ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μήλου και του

Δ.Λ.Τ. Μήλου για αποκομιδή απορριμμάτων.

Εισηγητής: Ξενάκης Νικόλαος

Θέμα 13ο: Διερεύνηση για αγορά ακινήτων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 14ο: Πιθανή εξαίρεση αιγιαλού/ών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Μήλου για ειδικούς λόγους, από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 15ο: Τροποποίηση της με Α.Π.82343/2022/2018 (ΑΔΑ 7ΜΣΜ7ΛΞ-Κ10) Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή πλατείας έμπροσθεν Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής Μήλου».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 16ο: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ στην περιοχή Μαύρα Γκρεμνά Δήμου Μήλου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 17ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Κατεβάστε την πρόσκληση σε μορφή pdf από εδώ

 

Αφήστε μια απάντηση