13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 29.08.2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 29/08/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5261/24-08-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ακούστε το ηχητικό από εδώ (Dropbox) ή από εδώ (Google Drive) ή κατεβάστε το από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο : Έγκριση της αναγκαιότητας προμήθειας με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της προσχώρησης του Δήμου Μήλου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων Ο.Τ.Α.» Α΄ Φάση

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 3ο : 5η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2018- Αναμόρφωση σχετικών κωδικών Προϋπολογισμού

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στην Πρόσκληση Ι στον Άξονα προτεραιότητας βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στην Πρόσκληση ΙV στον Άξονα προτεραιότητας Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 6ο : Συγκρότηση και ορισμός προέδρου επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Πλάκα-Πλάκες-Τρυπητή- Τριοβάσαλος-Πέρα Τριοβάσαλος (Α΄ Φάση)»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 7ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Φυρλίγκος Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 8ο : Έγκριση της υπ΄αριθ. 17/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση –  Χρωματισμός Σχολικών μονάδων για το έτος 2018»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 9ο : Έγκριση της υπ΄αριθ. 11/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στο Νηπιαγωγείο Πλάκας, Δήμου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 10ο : 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2018

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 11ο : Επιχορήγηση στον ειδικό λογαριασμό αρωγής πυρόπληκτων από πυρκαγιές που ξέσπασαν στις 23 και 24 Ιουλίου 2018

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 12ο : Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Υπόθεση ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ).

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 13ο : Επικαιροποίηση της με αρ. 95/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης χορήγησης προθεσμίας δήλωσης ορθών στοιχείων ακινήτων για την καταβολή των ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας»

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ∆ήμου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ (σχετ. οι διατάξεις του άρθρου 204 παρ. 6 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»)

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 15ο : Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 16ο : Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας άπορου δημότη

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα θέματα τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ.

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 18ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 19ο : Επίσκεψη αντιπροσωπείας στο αδελφοποιημένο νησί της Shodosima στην Ιαπωνία

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 20ο : Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού  Παιδικού Σταθμού Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια : Τζίκα Αθηνά

Θέμα 21ο : Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 22ο : Εξέταση αιτήματος δημότη

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 23ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf

 

 

Αφήστε μια απάντηση