Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων πεντακοσίων είκοσι εννέα (1.529) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων
πεντακοσίων είκοσι εννέα (1.529) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς
χώρους και Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του
Υπουργείου Πολιτισμού, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλέπε εδώ)

Για τον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Μήλου (Κατακόμβες Φυλακωπή, Αρχαία Πόλη) (Δ. Μήλου) Π.Ε. Μήλου
6 άτομα (σελίδα 29) ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 31.12.2024

Αφήστε μια απάντηση