Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ του Αεροδρομίου Μήλου

Με την ειδική Πράξη 3 της 15.02.2019 (ΦΕΚ 26 ‘Α 15.02.2019) του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων, το υπουργικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί  τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων όργανο να προβεί στην κήρυξη απαλλοτριώσεων που αφορούν την εκτέλεση  έργων στον Κρατικό Αερολιμένα Μήλου, καθώς επίσης και στην κήρυξη συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που τυχόν θα απαιτηθούν για αυτά. Οι απαλλοτριώσεις, αρχικές και τυχόν συμπληρωματικές, υπάγονται στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

Αφήστε μια απάντηση