Τέλη ελλιμενισμού, των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των ιδιωτικών πλοίων

Eπανακαθορίζονται τα υπέρ των Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και τα ειδικά τέλη ελλιμενισμού, των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, όπως ορίζονται στο ν. 4256/2014 ”Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις”(Α΄92), ως ακολούθως:

 

 Α. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
 Για τα πλοία/σκάφη της παρούσης απόφασης τα τέλη προσόρμισης είναι μηδενικά.

 

Β. ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
Χρέωση ετήσιων τελών ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση:
Μικρών σκαφών (του ν.4256/2014):
Μήκος Ευρώ
 0 – 7μ.  11,00 ? ανά μέτρο
Επαγγελματικών  τουριστικών  ημερόπλοιων  (του ν.4256/2014), ανεξαρτήτως μήκους:
Μήκος Ευρώ
 Ανεξαρτήτως μήκους  30,00 ? ανά μέτρο
 Επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (του ν.4256/2014)
Μήκος   ευρώ
7,01 και άνω  73,00 ? ανά μέτρο
Ιδιωτικών πλοίων αναψυχής (του ν.4256/2014)
Μήκος  Ευρώ
7,0110 μ.  150,00 ? ανά μέτρο
10,0115 μ.   170,00 ? ανά μέτρο
15,01 και άνω   200,00 ? ανά μέτρο
Παραδοσιακά πλοία (του ν. 4256/2014)
Μήκος  Ευρώ
Ανεξαρτήτως μήκους  30,00 ? ανά μέτρο

 

Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση, προκύπτει από τις τιμές των ανωτέρω πινάκων πολλαπλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και διαιρούμενες με τον ετήσιο αριθμό ημερών 365. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

 

Γ. ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ

 

Τα τέλη ελλιμενισμού με παραβολή των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, προκύπτουν με την προσαύξηση κατά 25% του αντίστοιχου τέλους ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση. 

 

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, τα οποία ελλιμενίζονται  μόνιμα  σε  λιμένες  που  παρέχουν λιμενικές διευκολύνσεις (ρεύμα, νερό, κλπ) και τα οποία τελούν σε κατάσταση ακινησίας λόγω βλάβης, επιθεώρησης, κατάσχεσης, απαγόρευσης απόπλου, κλπ, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως ακολούθως: 
 Επαγγελματικά  πλοία  αναψυχής,  ιδιωτικά  πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία, ετησίως 280,00 ?. 
Μικρά σκάφη, ετησίως 70,00 ?.
Τα  ειδικά  αυτά  τέλη  ελλιμενισμού  καταβάλλονται εφάπαξ ετησίως και το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου εκάστου έτους.

 

Ε. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
 α. Τα τέλη πρυμνοδέτησης και τα τέλη παραβολής, εάν καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχεται έκπτωση:
 α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα
 β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο και
 γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος

 

β. Ναυταθλητικά σκάφη, καθώς και τα σκάφη/πλοία της παρούσας απόφασης, που συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες, απαλλάσσονται των καθοριζόμενων με την παρούσα απόφαση τελών προσόρμισης, παραβολής και πρυμνοδέτησης, κατά τη διάρκεια των αγώνων αυτών, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου Λιμενικού Ταμείου/ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Λιμενική Αρχή.

 

γ. Τα παραδοσιακά πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μουσειακοί χώροι ελεύθερης πρόσβασης για το κοινό, απαλλάσσονται πληρωμής τελών προσόρμισης, πρυμνοδέτησηςπαραβολής.
ΣΤ. Τα τέλη που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις. 
2. Τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, καθώς και οι Λιμενικές Αρχές, οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά για την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Τα Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία οφείλουν: 
 α) Να ενημερώνουν τους χρήστες του λιμένα να δηλώσουν σε αυτά την πρόθεσή τους για το διάστημα που επιθυμούν τον ελλιμενισμό των σκαφών τους. 
 β) Σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές, να μεριμνούν έγκαιρα για τον καθορισμό θέσεων ελλιμενισμού στο χώρο αρμοδιότητάς τους, με σύμφωνη γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής και να προβαίνουν στον έλεγχο και καταγραφή των ελλιμενισμένων στην περιοχή τους σκαφών.
4. Η βεβαίωση και είσπραξη των τελών ελλιμενισμού της παρούσης, διενεργείται από τους οικείους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.
5. Τα τέλη της παρούσης απόφασης, είναι ανταποδοτικά και αναλώνονται αποκλειστικά από τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, για την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση των λιμενικών έργων, εγκαταστάσεων και των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες.
 
Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

 

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση