Πρόστιμο 25.000 ? στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Ο Αντιπερειάρχεης Νοτίου Αιγαίου επιβάλει διοικητικές κυρώσεις του Ν. 1650/86 ως ισχύει στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», για διαπιστωθείσες παραβάσεις της με αρ. πρ. 11397/20-06-2008 Απόφασης  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γ.Γ. Π.Ν. Αιγαίου, εκδοθείσα από την πρώην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ./Π.Ν.Α, η οποία αφορά τον ενιαίας εκμετάλλευσης λατομικό της χώρο (μπετονίτη), συνολικής έκτασης 96.500,86τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «ΑΓΓΕΡΙΑ – ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ»  Δήμου  Μήλου,  ν. Μήλου, Νομού Κυκλάδων, αλλά και για λοιπές παραβάσεις τις ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Αναλυτικά :

Την  επιβολή στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΕ»  διοικητικής κύρωσης, συνολικού ύψους εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000?), για πολλαπλές παραβάσεις της με α.π. 11397/20-06-2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)  του  Γ.Γ.  Π.Ν.  Αιγαίου, εκδοθείσα από την πρώην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. για την αναφερόμενη στο θέμα δραστηριότητα και των αντίστοιχα αναφερόμενων στην εγκεκριμένη  Μ.Π.Ε. που την συνοδεύει, ως αναφέρονται αναλυτικά στο προοίμιο της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 ως ισχύει και για  παράβαση των διατάξεων  του άρθρου 23 της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103 (ΦΕΚ  2070/25-9-2009), ως αναφέρεται  αναλυτικά στο προοίμιο της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 20 αυτής (κυρώσεις), με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του ν. 1650/86 ως ισχύει, επιμεριζόμενου ως εξής: 

 • Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.1 της Α.Ε.Π.Ο. χίλια (1000) ευρώ. 
 • Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.2 της Α.Ε.Π.Ο. χίλια (1000) ευρώ. 
 • Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.3 της Α.Ε.Π.Ο. χίλια (1000) ευρώ. 
 • Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.4.α της Α.Ε.Π.Ο. πεντακόσια (500) ευρώ. 
 • Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.5 της Α.Ε.Π.Ο. χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ. 
 • Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.6 της Α.Ε.Π.Ο. τέσσερις χιλιάδες (4000) ευρώ. 
 • Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.8 της Α.Ε.Π.Ο. πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ. 
 • Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.9 της Α.Ε.Π.Ο. δύο χιλιάδες (2000) ευρώ. 
 • Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.11 της Α.Ε.Π.Ο. χίλια (1000) ευρώ. 
 • Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.14 της Α.Ε.Π.Ο. χίλια (1000) ευρώ. 
 • Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.15 της Α.Ε.Π.Ο. χίλια (1000) ευρώ. 
 • Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.17 της Α.Ε.Π.Ο. δύο χιλιάδες (2000) ευρώ. 
 • Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.20 της Α.Ε.Π.Ο. χίλια (1000) ευρώ. 
 • Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.25 της Α.Ε.Π.Ο. χίλια (1000) ευρώ. 
 • Για  την  παράβαση  του  άρθρου  23  της  Κ.Υ.Α.  39624/2209/Ε103  (ΦΕΚ  2070/25-9-2009) δύο χιλιάδες (2000) ευρώ. 

Αφήστε μια απάντηση