Νέα πλειοδοτική δημοπρασία για το ΜΠΛΕ (παλαιά Αστυνομία)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ 
 
        Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του διώροφου δημοτικού κτίσματος,  γνωστού  και  ως  «Παλαιά  Αστυνομία»,  κείμενο  στον  οικισμό  της Πλάκας, περιφέρειας  του  Δήμου  Μήλου,  Νομού  Κυκλάδων.  Το μίσθιο ακίνητο είναι  ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΥΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Β27/52175/1144 απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού, ΦΕΚ 413/ΤΒ/5.7.90). Έχει συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια είκοσι (220 τ.μ.), εκ των οποίων πενήντα έξι τετραγωνικά μέτρα (56 τ.μ. ) καταλαμβάνει το ισόγειο (το οποίο αποτελείται  από  αίθουσα  εστιατορίου  –  BAR,  RECEPTION,  μαγειρείο  και  αποθήκη πλυντήριο με W.C.) και εκατόν εξήντα τέσσερα τετραγωνικά μέτρα (164 τ.μ.) καταλαμβάνει ο πρώτος όροφος (ο οποίος αποτελείται από τέσσερα (4) δίκλινα δωμάτια, ένα (1) τρίκλινο δωμάτιο,  πέντε  (5)  W.C.  και  χωλ  εισόδου)  και  ένα  φουρνόσπιτο  εμβαδού είκοσι τετραγωνικών μέτρων και δεκατεσσάρων εκατοστών (20,14 τ.μ.). 
 
       Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  έως  και    την Δευτέρα  30/03/2015  και  ώρα  11.00π.μ.  .  Η  εκδήλωση  ενδιαφέροντος περιλαμβάνει την κατάθεση,  επί ποινή αποκλεισμού, σφραγισμένου φακέλου με όλα  τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται  στην  με Α.Π.  10/18-02-2015 Διακήρυξη  Δημοπρασίας  (ΑΔΑ:  ΩΧΜ5ΩΚΩ  –  Κ54). Ο φάκελος θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί από τη γραμματεία του Δήμου Μήλου μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα .  Οι σφραγισμένοι φάκελοι των ενδιαφερομένων θα αποσφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών του Δήμου Μήλου την Δευτέρα 30/03/2015 και ώρα 11.00π.μ. 
 
        Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την ίδια Επιτροπή την  Δευτέρα 30/03/2015, από ώρα 11.30π.μ.  έως  11.45π.μ.  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Μήλου.  Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 800,00  (οκτακοσίων)  ευρώ  και  οι  συμμετέχοντες  θα  πλειοδοτούν  σε  ευρώ  ανά πενηντάδες (50,00ευρω). 
      
Πληροφορίες  για  την  Δημοπρασία   παρέχονται  από  την  κ.  Κάτρη  Κωνσταντίνα  , υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Μήλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00-16.00, τηλ. 2287360120 fax2287023374, e-mail : ikonomiki@milos.gr  
Στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μήλου (Τριοβάσαλος Μήλου) υπάρχει αρχειοθετημένη η με αρ.  88/1992    οικοδομική άδεια με συνημμένα έγγραφα τα οποία αφορούν το προς δημοπράτηση δημοτικό ακίνητο και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να φωτοτυπήσουν και να επικυρώσουν  κατόπιν  υποβολής  αίτησης.  Πληροφορίες  στην  γραμματεία  της  υπηρεσίας τηλ. 22870-21897 (εσωτ. 1) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Γ. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 
Σχετικές ΑΔΑ : ΩΕ40ΩΚΩ-ΗΦ2 και ΩΧΜ5ΩΚΩ-Κ54
 

 

Αφήστε μια απάντηση