Νέα καταγραφή των περιοχών NATURA 2000

Mόλις πριναπό λίγες ημέρες υπογράφτηκε η ανάθεση των μελετών, από τις οποίες θα προκύψουν τα δεδομένα που απαιτούνται για τη σύνταξη της τρίτης εξαετούς αναφοράς, υποχρέωση που απορρέει από την Οδηγία 92/43 περί οικοτόπων. Αναφορά για την κατάσταση των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, την οποία το ΥΠΕΚΑ όφειλε να έχει καταθέσει από τον Ιούνιο. Η σχετική ανακοίνωση (15 Οκτωβρίου) έλεγε:

«Υπογράφηκαν από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γ. Μανιάτη, οι τροποποιημένες αποφάσεις κατακύρωσης των διαγωνισμών, του έργου της “Εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα”, με οκτώ διακριτά υποέργα που αφορούν :

α)Είδη χλωρίδας, β)είδη αμφιβίωνερπετώνγ)είδη θηλαστικώνδ)είδη ιχθυοπανίδας,

στ)είδη ασπόνδυλωνζ)θαλάσσια είδη, η)τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, θ)τον«Οριζόντιο τεχνικό και επιστημονικό συντονισμό των μελετών εποπτείας

και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων», συνολικού προϋπολογισμού13,9εκατ.Ευρώ.


Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, με σκοπό να στηρίξουν την Ελλάδα ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αφορούν τη σύνταξη και την υποβολή της εξαετούς Εθνικής Έκθεσης.

Αυτό που αποκρύπτεται είναι το πρωτοφανές: Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση κατακύρωσης των διαγωνισμών τροποποιεί προηγούμενες αποφάσεις κατακύρωσης στις αρχές του χρόνου, καθώς ζητήθηκε έκπτωση πάνω… στην έκπτωση που είχαν δώσει οι μελετητές με πρόσχημα «την παρούσα οικονομική κατάσταση και τη μείωση των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων έργων».


Το έργο «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη από τον Ιούνιο του 2001, με προϋπολογισμό 11,7 εκατ. ευρώ.

Οι παραπάνω μελέτες θα προτείνουν και τους στόχους διατήρησης (απαιτούνται τουλάχιστον 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας – Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, άλλη μια υποχρέωση βάσει της Οδηγίας 92/43.

Ήδη η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ε.Ε. από τον περασμένο Απρίλιο διερευνά τη συμμόρφωση της Ελλάδας, «προεόρτια» για την εκκίνηση της διαδικασίας επί παραβάσει προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Το ΥΠΕΚΑ, από τον περασμένο Οκτώβριο, είχε απαντήσει, προφανώς ψευδώς, ότι «οι εθνικοί στόχοι

διατήρησης των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, καθώς και

τοπικοί στόχοι ανά Ειδική Ζώνη Διατήρησης ή ομάδες ΕΖΔ θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση ύστερα απότην ολοκλήρωση της φάσης Γ της μελέτης με τίτλο «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης

διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος», το οποίο ανατέθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2013.


Πηγή : www.avgi.gr

Άδεια Creative Commons

Share

Αφήστε μια απάντηση