Διοικητικές κυρώσεις στην εταιρεία «ΖΥΝΤ ΧΕΜΙ (SUB CHEMI) & ΣΙΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.»

Ο Αντιπερειάρχεης Νοτίου Αιγαίου επιβάλει διοικητικές κυρώσεις του Ν. 1650/86 ως ισχύει στην εταιρεία «ΖΥΝΤ ΧΕΜΙ (SUB CHEMI) & ΣΙΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.», για παραβάσεις της με αρ. πρ. 522/16-01-2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γ.Γ. Π.Ν. Αιγαίου, εκδοθείσα από την πρώην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ./Π.Ν.Α, η οποία αφορά τον ενιαίας εκμετάλλευσης λατομικό της χώρο (μπετονίτη), συνολικής έκτασης 84.121τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ» Δήμου Μήλου, ν. Μήλου, Νομού Κυκλάδων, αλλά και για λοιπές παραβάσεις τις ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Αναλυτικά αποφασίζει :

1.  Η εταιρεία «ΖΥΝΤ ΧΕΜΙ (SUB CHEMI) & ΣΙΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.», όπως:  

Α)Συντάξει  και  καταθέσει  άμεσα  προς  έγκριση  στην  αρμόδια  περιβαλλοντική  αρχή, σχετικό  φάκελο  για  τον  αναφερόμενο  στο  θέμα  ενιαίο  λατομικό  χώρο,  κατά  τα προβλεπόμενα των διατάξεων του ν. 4014/2011 ως ισχύει, προς τον επαναπροσδιορισμό, επικαιροποίηση, τυχόν τροποποίηση ή και συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων της α.π.  522/16-01-2007  εν  ισχύ  Α.Ε.Π.Ο.,  όπου  θα  παρουσιάζεται  με  σαφήνεια  η υφιστάμενη  κατάσταση,  θα  εξετάζονται  αναλυτικά  όλες  τις  δυνατές λύσεις αποκατάστασης του υπόψη εξορυκτικού χώρου, αναδεικνύοντας πλήρως τεκμηριωμένα την  βέλτιστη,  με  συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  των  απαιτούμενων  εργασιών, επιλύοντας όλους τους εκφραζόμενους προβληματισμούς του  προοιμίου της παρούσας (διαπλάτυνση βαθμίδων,  υπολογισμοί  επιπρόσθετων  ποσοτήτων  στείρων  και  τρόπος διαχείρισης αυτών, τελική μορφή του χώρου εκμετάλλευσης κλπ), αλλά και άλλες τυχόν λεπτομέρειες που θα απαιτηθούν κατά την διαδικασία αξιολόγησής του.  

Β)Συντάξει  και  καταθέσει  άμεσα  προς  έγκριση  στην  αρμόδια  περιβαλλοντική  αρχή, παράλληλα  με  τα  ανωτέρω,  Σχέδιο  Διαχείρισης  Εξορυκτικών  Αποβλήτων  κατά  τα προβλεπόμενα της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103 (ΦΕΚ 2070/25-9-2009).  

2.  Την  επιβολή  στην  εταιρεία  «ΖΥΝΤ  ΧΕΜΙ  (SUB  CHEMI)  &  ΣΙΑ  ΕΛΛΑΣ  Ε.Π.Ε.» διοικητικής κύρωσης,  συνολικού ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000?), για: 

Α)πολλαπλές  παραβάσεις  περιβαλλοντικών  όρων  (Π.Ο.)  της  με  α.π.  522/16-01-2007 Απόφασης  (Α.Ε.Π.Ο.)  του  Γ.Γ.  Π.Ν.  Αιγαίου  και  των  αντίστοιχα  αναφερόμενων  στην εγκεκριμένη  Μ.Π.Ε.  που  την  συνοδεύει,  ως  αναφέρονται  αναλυτικά  στο  προοίμιο της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 ως ισχύει, και  

Β)παράβαση  των  διατάξεων  του  άρθρου  23  της  Κ.Υ.Α.  39624/2209/Ε103  (ΦΕΚ 2070/25-9-2009), ως αναφέρονται αναλυτικά στο προοίμιο της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 20 αυτής (κυρώσεις), με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά την έννοια του ν. 1650/86 ως ισχύει, επιμεριζόμενου ως εξής:     

 Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.1 της Α.Ε.Π.Ο. χίλια (1000) ευρώ. 

 Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.2 της Α.Ε.Π.Ο. πεντακόσια (500) ευρώ. 

 Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.6 της Α.Ε.Π.Ο. πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ. 

 Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.8 της Α.Ε.Π.Ο. δύο χιλιάδες (2000) ευρώ. 

 Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.16 της Α.Ε.Π.Ο. χίλια (1000) ευρώ. 

 Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.20.β της Α.Ε.Π.Ο. πεντακόσια (500) ευρώ. 

 Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.24 της Α.Ε.Π.Ο. πεντακόσια (500) ευρώ. 

 Για την παράβαση του Π.Ο. Δ.1.27 της Α.Ε.Π.Ο. χίλια (1000) ευρώ. 

 Για την παράβαση των αναφερόμενων στην σελ. 42 της εγκεκριμένης ΜΠΕ (μετρήσεις 

αέριων ρύπων κλπ) πεντακόσια (500) ευρώ. 

 Για την παράβαση του άρθρου 23 της Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103 (ΦΕΚ 2070/25-9-2009) 

δύο χιλιάδες (2000) ευρώ. 

Share

Αφήστε μια απάντηση