Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Αναβάθμιση Υποδομών κτιρίου Παιδικού Σταθμού

 

O Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Αποφασίζει : paidikos sta8mos.jpg
Την απόρριψη της Πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών κτιρίου Παιδικού σταθμού Δήμου Μήλου», με κωδικό ΟΠΣ 5002886  και  δικαιούχο  τον  Δήμο  Μήλου,  συνολικής  δημόσιας  δαπάνης  394.220,32 €  και  επιλέξιμης  δημόσιας δαπάνης 394.220,32 €, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3642/23.08.2016 (ΑΔΑ: 6Σ3Ω7ΛΞ-ΚΨΘ)  πρόσκλησης  προς  τους  δυνητικούς  δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» και στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9α «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά  την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας  την  κοινωνική  ένταξη  μέσω  βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διότι η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο  Α’: «Έλεγχος Πληρότητας και Επιλεξιμότητας Πρότασης» καθώς διαπιστώνεται ότι η προτεινόμενη πράξη δεν εμπίπτει στις δράσεις του Επιχειρησιακού  Προγράμματος, που αφορούν σε κατασκευή και εξοπλισμό  ή επέκταση/αναβάθμιση υποδομών φροντίδας παιδιών, σύμφωνα με την πρόσκληση.  Η προτεινόμενη πράξη αφορά σε διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της υφιστάμενης δομής του Παιδικού σταθμού Δήμου Μήλου.
Επιπλέον, ως προς το κριτήριο «Τυπική Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης» διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν υποβληθεί (όπως προβλέπονται στους Πίνακες Αποτύπωσης Μελετών και Αδειών/Εγκρίσεων) τα κάτωθι στοιχεία:
(α) Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου (θέσεις παιχνιδιών, σχέδια σε κλ.1:50, λεπτομέρειες)
(β) Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (Ύδρευση, Αποχέτευση ομβρίων, Ηλεκτρικά, Φωτισμός),
(γ) Εξασφάλιση Προσβασιμότητας ΑμεΑ (WC), και
(δ) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης (εκτός σχεδίου).

 

Αφήστε μια απάντηση