Αίτηση ακυρώσεως Κυκλαδιτών στο ΣτΕ κατά της παραχώρησης υγροτόπων στο ΤΑΙΠΕΔ

Δελτίο Τύπου – Κάλεσμα Συμπαράστασης

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΤΑ Της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ

Στις 5 Σεπτεμβρίου, εμείς οι παρακάτω αναφερόμενοι 22 κάτοικοι /επιχειρηματίες της Νάξου, της Πάρου και της Αντιπάρου υποβάλαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά:

 • της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων,
 • των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
 • του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου».

για την υπ’αριθ. Αριθμ. απόφ. 234/13 (ΦΕΚ – 1020 Β/25-4-2013), με θέμα τη μεταφορά άνευ ανταλλάγματος στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτων του Ν. Κυκλάδων και ειδικότερα των νησιών Νάξου, Πάρου και Αντιπάρου. Οι παραχωρηθείσες εκτάσεις είναι νησιωτικοί υγρότοποι που τελούν υπό ειδικό καθεστώς προστασίας, αλλά και έχουν καταγραφεί ως περιοχές CORINE και Natura. Σύμφωνα και με τη νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας,  αποτελούν ευπαθή οικοσυστήματα και προστατεύονται απευθείας από το άρθρο 24 του Συντάγματος, από την ειδική νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος (μικροί νησιωτικοί υγρότοποι) καθώς και από το ειδικό καθεστώς προστασίας των περιοχών του Δικτύου Natura και την οδηγία 92/43/ΕΚ για την προστασία των οικοτόπων.

Στο σκεπτικό της αίτησης περιλαμβάνονται τρεις λόγοι για την ακύρωση:

 1. Η  παράβαση των προϋποθέσεων νόμιμης νομοθετικής εξουσιοδότησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 παρ.2 του Συντάγματος
 2. Η παραβίαση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης.
 3. Η παραβίαση της οδηγίας 2001/42 του ΕΚ, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων

Πιο αναλυτικά:

 • Σε σχέση με την παραβίαση της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, τεκμηριώνεται από τους αιτούντες πολίτες ότι ουδεμία μέριμνα έχει ληφθεί με την προσβαλλόμενη πράξη για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους που υφίστανται από τη μεταβίβαση των επίμαχων εκτάσεων των νήσων Πάρου, Αντιπάρου και Νάξου στο ΤΑΙΠΕΔ. Αντίθετα, το Ελληνικό Δημόσιο μεταβιβάζει την περιουσία του σε μια Ανώνυμη Εταιρεία «για να συμβάλει στους εθνικούς δημοσιονομικούς και αναπτυξιακούς στόχους», χωρίς:

  – να καθορίζει ποιοι είναι οι στόχοι αυτοί, αν και όφειλε να το πράξει,

  – να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος (το οποίο επίσης εμπίπτει στην έννοια του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος όπως και η οικονομική ανάπτυξη) αλλά και την κοινωνική αποδοχή της οποιασδήποτε αξιοποίησης

Επιπλέον την περιουσία του αυτή το Ελληνικό Δημόσιο δεν την έχει καν αποτιμήσει σε χρήμα πριν τη μεταβιβάσει, προκειμένου να είναι σε θέση να γνωρίζει και αντίστοιχα να δημοσιοποιήσει σε κάθε ενδιαφερόμενο, αν η οποιαδήποτε  οικονομική αξιοποίηση υπηρετεί πράγματι το δημόσιο συμφέρον.

 • Σε σχέση με την αναγκαιότητα προηγούμενης εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διαπιστώνεται από τους προσφεύγοντες ότι δεν γίνεται καμία αναφορά, παράλειψη η οποία υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο την παντελή έλλειψη του Ελληνικού Δημοσίου να διασφαλίσει το γενικότερο δημόσιο συμφέρον από την επικείμενη αξιοποίηση των επίμαχων εκτάσεων που αποτελούν ευπαθή οικοσυστήματα. Μια τέτοια μελέτη, αν είχε συνταχθεί, θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων  στον οικονομικό σχεδιασμό και προγραμματισμό για την αξιοποίηση των επίμαχων εκτάσεων. Με άλλα, λόγια, με την προσβαλλόμενη πράξη το Ελληνικό Δημόσιο μεταβιβάζει τη δημόσια περιουσία στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε χωρίς να γνωρίζει καν τι είδους αξιοποίηση θα πραγματοποιηθεί κι αν αυτή θα συνάδει με το δημόσιο συμφέρον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η  παράλειψη αυτή επίσης έχει ως αποτέλεσμα να μην προηγηθεί η απαραίτητη διαβούλευση που απαιτούν οι διατάξεις της οδηγίας με το ενδιαφερόμενο κοινό και τους αρμόδιους φορείς και να μην έχει χορηγηθεί η σχετική πληροφόρηση, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων

Με την πρωτοβουλία μας αυτή, ως ευαισθητοποιημένοι πολίτες των νησιών, προσπαθήσαμε να δώσουμε τη νομική βάση για την ακύρωση μιας απαράδεκτης απόφασης. Στην προσπάθεια αυτή, η έγγραφη συμπαράσταση κι από άλλους πολίτες και φορείς των Κυκλάδων θα συμβάλλει, μια και έχουμε δικαίωμα να προσθέσουμε με δικόγραφο πρόσθετους λόγους.

                                             Οι αιτούντες πολίτες

Δημόπουλος

Κων/νος

Γεώργιος

Καμάρι, Πάρος

Μητρογιάννης

Σπύρος

Δημήτριος

Πλαγιά, Πάρος

Γεμελιάρης

Γιώργος

Ιωάννης

Παροικία, Πάρος

Παντελαίου

Αντωνία

Ιωάννης

Αλυκή, Πάρος

Καστρουνής

Σωτήρης

Φώτιος

Καμάρες, Πάρος

Γεωργούσης

Χρίστος

Ιωάννης

Λεύκες

Καβάλλης

Γιώργος

Ιάκωβος

Κώστος, Πάρος

Στυλιανιδης

Στέλιος

Φίλιππος

Αντίπαρος

Αθανασουλιας

Ευάγγελος

Σπύρος

Αντίπαρος

Καψής

Άγγελος

Σταύρος

Αντίπαρος

Παπαϊωάννου

Δάφνη

Κων/νος

Αντίπαρος

Κουστουμπέκη

Ισαβέλλα

Χρήστος

Αντίπαρος

Κυριακοπούλου

Βασιλική

Νικόλαος

Αντίπαρος

Δανιηλίδης

Γεώργιος

Ιωάννης

Αντίπαρος

Κοντούλη

Τατιάνα

Αριστοτέλης

Αντίπαρος

Γεωργίου

Κωστής

Ελευθέριος

Αντίπαρος

Σκούρτης

Σωτήρης

Γρήγορης

Αντίπαρος

Ευθυμιάτου

Χριστίνα

Χαράλαμπος

Νάξος

Μαργαρίτης

Νικόλαος

Φωτεινός

Νάξος

Μουτάφης

Χρήστος

Θεόδωρος

Νάξος

Κουνάδης

Νίκος

Ευρυπίδης

Νάξος

Χρυσόγελος

Νίκος

Περικλής

Ερμούπολη, Σύρος

 Πηγή : http://www.sifnaiko-fos.gr

Αφήστε μια απάντηση