Άδεια Αποκατάστασης του ενεργού (ΧΑΔΑ) στη θέση «Φυρλίγκος» Δήμου Μήλου

O αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής κύριος Πολύκαρπος Πολυχρονάκης χορηγεί άδεια αποκατάστασης  (Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης) του ενεργού Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Φυρλίγκος» στην ευρύτερη περιοχή «Μπραντόνι» του Καλλικρατικού Δήμου Μήλου της νήσου Μήλου, Νομού Κυκλάδων.  

Ο ΧΑΔΑ χωροθετείται  στη  θέση  με  τοπωνύμιο  «Φυρλίγκος», παράπλευρα του ΧΥΤΑ Μήλου στην τοποθεσία  «Μπραντόνι»,  στο νοτιοανατολικό τμήμα της νήσου Μήλου και ανήκει διοικητικά στον Καλλικρατικό Δήμου Μήλου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μήλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η  θέση εντοπίζεται  120m  ανατολικά  –  νοτιοανατολικά  του  προτεινόμενου  χώρου  ΧΥΤΑ  Μήλου.  Το υψηλότερο σημείο του ΧΑΔΑ είναι +181m και το χαμηλότερο +153m και η κλίση του είναι περίπου 7%.  Βάσει της ΤΜΠΑ, η έκταση που καλύπτει ο ΧΑΔΑ βρίσκεται εντός ακινήτου έκτασης 22στρεμ. (17 στρεμ. ρυπασμένης περιοχής) και είναι ιδιοκτησίας Δήμου Μήλου. Η απόθεση των απορριμμάτων γινόταν την τελευταία δεκαετία εν μέρει και εντός γειτονικού (ιδιωτικού) γηπέδου. Ο ΧΑΔΑ Μήλου λειτουργεί από το 1992 και παραμένει ενεργός καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει έως σήμερα ΧΥΤΑ. Η λειτουργία του θα λήξει μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού έχει ολοκληρωθεί το έργο της κατασκευής του νέου ΧΥΤΑ το οποίο  έχει προγραμματιστεί  και  αναμένεται να είναι έτοιμο στο άμεσο μέλλον.  Η διάθεση των απορριμμάτων σε αυτόν θα σταματήσει αφού έχει ξεκινήσει η λειτουργία του ΧΥΤΑ Μήλου σε παράπλευρη τοποθεσία στη θέση Μπραντόνι.  Δίπλα από τον ΧΑΔΑ διέρχεται επαρχιακό αγροτικό δίκτυο, που οδηγεί μετά από 5,7km χωματόδρομου μέτριας βατότητας και 0,8km ασφαλτοστρωμένης οδού στον οικισμό Ζεφυρία. Η θέση του υπό μελέτη χώρου του ΧΑΔΑ εντοπίζεται σε περιοχή με γεωλογικό υπόβαθρο που αποτελείται από ηφαιστειακά πετρώματα, όπως πράσινο λαχάρ και εξαλλοιωμένες λάβες. Ο σχηματισμός του πράσινου λαχάρ είναι ηφαιστειακής φύσης. Η υδραυλική αγωγιμότητα των εν λόγω σχηματισμών κυμαίνεται από 10 – 9 έως 10 – 13  m/s, γεγονός που τους καθιστά πρακτικά αδιαπέρατους. Επομένως, είναι πρακτικά στεγανοί.  Σύμφωνα με την ΤΜΠΑ, στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν γεωτρήσεις και πηγές υδροδότησης. Επίσης δεν αναμένονται στην περιοχή υπόγεια νερά για πόσιμη χρήση λόγω της στεγανότητας των επιφανειακών  σχηματισμών της ηφαιστειακής φύσης του νησιού και της υψηλής θερμοκρασιακής βαθμίδας.  Δεν προβλέπεται μελλοντική εκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων μακροπρόθεσμα, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε χρήση καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν ασύμφορο οικονομικά λόγω των γεωλογικών και υδρογεωλογικών  δομών  της  περιοχής  και  συγκεκριμένα  της  μικρής δυναμικότητας πιθανών υδροφορέων στην περιοχή των ΧΑΔΑ.  Σύμφωνα με την ΤΜΠΑ, βάσει των θέσεων των γεωτρήσεων και της γεωλογίας στην ευρύτερη περιοχή του ΧΑΔΑ, αλλά και λόγω της μη ύπαρξης ρεμάτων μόνιμης ή περιοδικής ροής συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει αξιόλογη υδροφορία στην περιοχή και η απόσταση από τον υδροφόρο ορίζοντα είναι πολύ μεγαλύτερη των 10m. 

xada.jpg

Αξιολόγηση  επικινδυνότητας  ΧΑΔΑ στη θέση «Φυρλίγκος» στην ευρύτερη περιοχή «Μπραντόνι» του Καλλικρατικού Δήμου Μήλου της νήσου Μήλου – Νομού Κυκλάδων. (Σχετ.: η υπ. αρ.  109974/3106/22.10.2004  Εγκύκλιος  Τμήματος  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης  Περ/κού  Σχεδιασμού,  του  ΥΠΕΧΩΔΕ,  περί  «Πρότυπων  Προδιαγραφών  Τεχνικής  Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)». 

Κατάταξη – βαθμός επικινδυνότητας (E) του ΧΑΔΑ  στη θέση «Φυρλίγκος»: Ε = Μ1 + ζ = 33 + 0 = 33 

Με βάση τη μεθοδολογία αξιολόγησης της επικινδυνότητας των ΧΑΔΑ, με την βοήθεια  των πινάκων του Παραρτήματος Ι της Εγκυκλίου 109974/3106/22.10.2004, συγκεντρώνονται συνολικά 33 βαθμοί (35 > Χ > 0), ήτοι ο Δήμος Μήλου είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το χώρο εντός δύο μηνών από τη χορήγηση της παρούσας άδειας

Οι εργασίες αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν:

1.  Είτε  με  ίδια  μέσα  του  Δήμου  Μήλου  χωρίς  την  υποχρέωση  σύνταξης  και  έγκρισης  Οριστικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΟΜΠΑ), 

2.  Είτε  μέσω  ομαδοποιημένης  ένταξης  ΧΑΔΑ  σε  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  και  σύμφωνα  με  τα οριζόμενα στο (13) σχετικό (ΑΔΑ: ΩΕΦΟΟΡ1Ι-ΧΨΨ)

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση