9η/2022 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Παρασκευή 17.06.2022

Α.Π :501

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που θα διεξαχθεί δια ζώσης  βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30819 ΦΕΚ 2676/31-05-2022 τεύχος Β’, την 17η του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30.

ΘΕΜΑ 1ο: 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων  Δ.Λ.Τ. Μήλου οικ. έτους 2022

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2022

ΘΕΜΑ 3ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην κα Βλάχου Άννα

ΘΕΜΑ 4ο: Παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου συνοδευόμενου από κατασκευή έργου (οικίσκος με ηλεκτροδότηση) στην BLUE TZEM N.E.

ΘΕΜΑ 5ο: Ανάκληση της υπ’αριθ. 4/2022 απόφασης Δ.Σ Δ.Λ.Τ Μήλου και εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού κατανομής θέσεων ελλιμενισμού Αδάμαντα –Πολλωνίων για το έτος 2022

ΘΕΜΑ 6ο:Καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΛΤ ΜΗΛΟΥ»

ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργολάβος για παροχή υπηρεσιών σε σκάφη (νερό-ρεύμα)»

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών τήρησης διπλογραφικού συστήματος γενικής και αναλυτικής κοστολόγησης για το έτος 2022- παροχή λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός τεχνικής περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «ΕΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 10ο: Καθορισμός τεχνικής περιγραφής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΛΤ ΜΗΛΟΥ»

 

Μήλος, 10/06/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αφήστε μια απάντηση