8η/2022 Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την Παρασκευή 17.06.2022

Α.Π :500

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλείσθε να συμμετέχετε, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που θα διεξαχθεί δια ζώσης  βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30819 ΦΕΚ 2676/31-05-2022 τεύχος Β’, την 17η του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00.

 

ΘΕΜΑ 1ο:Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2016 Δ.Λ.Τ. Μήλου

ΘΕΜΑ 2ο:Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2017 Δ.Λ.Τ. Μήλου

ΘΕΜΑ 3ο:Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2018 Δ.Λ.Τ. Μήλου

 

Μήλος, 10/06/2022

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 

 

ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αφήστε μια απάντηση