4η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Τετάρτη 28.02.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 28/02/2024

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 1191/23-02-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΘΕΜΑ 1 : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ύψους παράβολου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ 2 : Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του κόστους εκκαθάρισης προμήθειας αφαλατωμένου νερού ετών 2022 και 2023

ΘΕΜΑ 3 : Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών μειοδοτικής δημοπρασίας για την αγορά ακίνητων στις περιοχές :

α) πέριξ Δημαρχείου και κοιμητηρίου Τριοβασάλου και

β) πέριξ των εγκαταστάσεων μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ, 

όπως ορίζονται στην με A. IT. 6325/C 3-10-2023 διακήρυξη του Δημάρχου

ΘΕΜΑ 4 : Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω άγονου διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 32, παράγραφος 2α του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των οχημάτων Δήμου Μήλου έτους 2022 – 2023 του Δήμου Μήλου για την κάλυψη των αναγκών της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Μήλου με Διαπραγμάτευση

ΘΕΜΑ 5 : Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου οε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων, οφειλετών Δήμου Μήλου)

ΘΕΜΑ 6 : Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης συμμετοχής του Δήμου στην τουριστική έκθεση ΙΤΒ του Βερολίνου

ΘΕΜΑ 7 : Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης μετακινήσεων δημάρχου και δημοτικών συμβούλων

ΘΕΜΑ 8 : Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, Δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών.

Αφήστε μια απάντηση