3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Μήλου την 23.03.2019

Α.Π :211

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως την 23η του μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΣΑΒΒΑΤΟ ώρα 16:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης υπ’ αρίθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , κ. Γ. Χουλιαράκη»
 2. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης Δήμου Μήλου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού (Βάσει ΦΕΚ104/Β/24-01-2019)
 3. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-εξόδων ΔΛΤ Μήλου
 4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΔΛΤ Μήλου 2019
 5. Αποδοχή δωρεάν μελέτης
 6. Μερική τροποποίηση της μελέτης με τίτλο:«Κυκλοφοριακή μελέτη χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα»
 7. Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Νίνο Αντώνιο
 8. Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Μπατζάκα Ζαχαρία
 9. Αίτημα παραχώρησης χώρου στην Βαμβούνη Ανεζίνα & Σια Ο.Ε
 10. Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Βήχο Παναγιώτη
 11. Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Πετράκη Σπυρίδων
 12. Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Αλαμάνο Σωτήριο
 13. Αίτημα παραχώρησης χώρου στον κ. Αρβανιτάκη Δημήτριο
 14. Αίτημα παραχώρησης χώρου στην Ε.Χατζηιωαννίδης & Λ.Ξυντάρας Ο.Ε
 15. Αίτημα παραχώρησης χώρου του κ. Κυπραίου Εμμανουήλ
 16. Συμμετοχή στο 2ο Φεστιβάλ Θαλλάσιου Τουρισμού και Yachting (11-14 Aπριλίου 2019 Μαρίνα Αλίμου)

17-50.Αιτήσεις παραχώρησης κοινόχρηστου παραλιακού χώρου για τοποθέτηση υπαίθριας διαφήμισης

51.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής

 

Μήλος, 15/03/2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Αφήστε μια απάντηση