4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 16.03.2017

 

 Α.Π :223

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως την 16η του μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 11:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης : «Aίτημα παράτασης διάρκειας της σύμβασης για τηνπρομήθεια με τίτλο:Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ηλεκτροφωτισμού σεεπιλεγμένα σημεία του λιμένα Αδάμαντα και Πολλωνίων»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.Λήψη απόφασης για αίτηση ελλιμενισμού του κ. Χαλκέα Αντωνίου

2.Λύση της σύμβασης που αφορά το ερευνητικό έργο με τίτλο:Διερεύνησηαπαιτήσεων και προτάσεις για την υλοποίηση και την αειφορία της σύνδεσης Μήλουμε Πειραιά.

3.Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβήςυπηρεσιών.

Μήλος, 09/03/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αφήστε μια απάντηση