13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου την 26.10.2018

Α.Π :989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως την 26η του μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα 19:00 προσέλθετε στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα για να συζητηθούν από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

1.Οριστική παραλαβή της μελέτης : «Αρχιτεκτονική Μελέτη και όροι δόμησης Χ.Ζ. Κάναβας –Αδάμαντα».

2.Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος ΔΛΤΜ οικονομικού έτους 2018

3.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων ελλιμενισμού για το 2019

4.Λήψη απόφασης για καταβολή προμήθειας επί λιμενικών τελών των Μινωικών Γραμμών

5.Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  : «Λιθοδομή πρανούς-Όρια χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα»

6.3η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων ΔΛΤΜ  οικονομικού έτους 2018

7.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

 

Μήλος, 18/10/2018

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ

 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αφήστε μια απάντηση