Ρύθμιση θεμάτων πετρελεύσεων στην περιοχή αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Μήλου

Οι πετρελεύσεις των πλοίων και των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Μήλου θα διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 293/86 (ΦΕΚ 129Α΄), καθώς και των λοιπών σχετικών διατάξεων, με γνώμονα την ασφάλεια της διαδικασίας, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και με ευθύνη των οδηγών των βυτιοφόρων οχημάτων και των Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή άλλων οριζόμενων υπευθύνων των ανεφοδιαζόμενων πλοίων ή κυβερνητών των αλιευτικών σκαφών.

Για την ασφαλή διενέργεια των πετρελεύσεων από βυτιοφόρα οχήματα, με ευθύνη των πλοιάρχων ή κυβερνητών των ανεφοδιαζόμενων πλοίων ή σκαφών, θα λαμβάνονται υπόψη – σε κάθε περίπτωση – και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, οι ιδιαιτερότητες αυτής (πυκνότητα κυκλοφορίας πλοίων και σκαφών, γειτνιάζοντες χώροι, πλοία κ.λ.π.), ενεργούντες πάντα σύμφωνα με τους κανόνες ναυτικής τέχνης, την επιστημονική τους κατάρτιση και εμπειρία και εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 293/86 (ΦΕΚ 129Α΄).

ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

1. Για την διενέργεια των πετρελεύσεων με βυτιοφόρα οχήματα απαιτείται η προηγούμενη άδεια-έγκριση της Λιμενικής Aρχής Mήλου στην αρμοδιότητα της οποίας διενεργείται, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου, στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά: α) τα στοιχεία του οχήματος και του οδηγού που μεταφέρει τα καύσιμα, β) το τηλέφωνο επικοινωνίας αυτού, γ) το σκάφος που θα παραλάβει τα καύσιμα, δ) την ποσότητα/είδος των καυσίμων, ε) την ημερομηνία και ώρα, και ζ) η διάρκεια της πετρέλευσης. Η εν λόγω αίτηση θα προσκομίζεται τουλάχιστον μία (01) ώρα πριν την έναρξη της διαδικασίας πετρέλευσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη γραμματεία της Υπηρεσίας, ενώ κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες στον εκτελούντα Υπηρεσία Αξιωματικού Φυλακής. Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα Απόφαση. Η ανωτέρω άδεια θα λαμβάνεται για κάθε διενεργούμενη πετρέλευση ανεξαρτήτως ποσότητας που πρόκειται να παραδοθεί.
2. Τα βυτιοφόρα οχήματα θα πρέπει να φέρουν όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη Νομοθεσία πιστοποιητικά, τα οποία μνημονεύονται στην παρούσα Απόφαση και ειδικότερα:
(α) Άδεια λειτουργίας του πρατηρίου από το οποίο έχει γίνει η φόρτωση του πετρελαίου,
(β) Άδεια κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος, στην οποία θα αναγράφεται το δικαίωμα να μεταφέρει πετρέλαιο κίνησης,
(γ) Ασφάλεια οχήματος σε ισχύ,
(δ) A.D.R. σε ισχύ (Οχήματα που διαθέτουν δεξαμενές χωρητικότητας εώς χίλια (1.000) λίτρα, δεν απαιτείται να φέρουν A.D.R.),
(ε) Κ.Τ.Ε.Ο. εφόσον απαιτείται,
(στ) Πιστοποιητικό ογκομέτρησης,
(ζ) A.D.R. οδηγού σε ισχύ,
(η) Δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ανάλογα με την συναλλαγή και την αίτηση της εταιρείας.
3. Οι πετρελεύσεις θα διενεργούνται κατά την διάρκεια της ημέρας. Κατ’εξαίρεση και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιτραπεί η πετρέλευση πλοίου ή σκάφους και κατά την διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση της πλήρους αιτιολόγησης του επείγοντος στην σχετική αίτηση και εφόσον υφίσταται επαρκής φωτισμός των χώρων που πραγματοποιούνται εργασίες, οι οποίες αφορούν την πετρέλευση, αλλά και υπό τον όρο ότι υπάρχει επαρκής και ασφαλής φωτισμός του σημείου.
4. Ως διάρκεια της νύχτας καθορίζεται το χρονικό διάστημα από μία (01) ώρα μετά την δύση του ηλίου μέχρι και μία (01) ώρα πριν την ανατολή αυτού. Σε περίπτωση που η πετρέλευση ξεκινά κατά την διάρκεια της ημέρας, αλλά υπολογίζεται ότι η διάρκειά της θα είναι τέτοια, όπου θα απαιτηθεί η συνέχισή της και μετά την δύση του ηλίου, τότε αυτή (η πετρέλευση) νοείται εξαρχής ότι εκτελείται κατά την διάρκεια της νύχτας και θα αντιμετωπίζεται ως τέτοιου είδους.
5. Πριν από την έναρξη της πετρέλευσης οι υπεύθυνοι παροχής και παραλαβής καυσίμων οφείλουν να έχουν λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα και να έχουν προετοιμαστεί καταλλήλως έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο υψηλότερος δυνατός βαθμός ασφαλείας και να αποφευχθούν ή αποτραπούν τυχόν προβλήματα ή σφάλματα προς αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης του θαλάσσιου ή/και του χερσαίου χώρου.
6. Κατά την διάρκεια της πετρέλευσης: Παραπλεύρως του ανεφοδιαζόμενου πλοίου ή σκάφους δεν θα πρέπει να υπάρχουν πλοία ή σκάφη που εκτελούν θερμές ή ψυχρές εργασίες. Επί της προβλήτας δεν θα πρέπει να εκτελούνται πάσης φύσεως θερμές ή ψυχρές εργασίες ή να λειτουργούν μηχανήματα που παράγουν σπινθήρες, θερμότητα κ.α. ή να υπάρχουν πηγές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.
7. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των βυτιοφόρων οχημάτων (φέροντα φορτίο ή κενά φορτίου) στον λιμένα, καθώς και στους λοιπούς χώρους της χερσαίας ζώνης λιμένα, πλην της περίπτωσης πετρέλευσης και μόνο για το χρονικό διάστημα της πραγματοποίησής της.
8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πετρέλευση, εάν πρώτα δεν υπάρχει η σχετική έγγραφη έγκριση από την Λιμενική Αρχή. Όπου αναφέρεται ο όρος πετρέλευση στο παρόν ισχύει ο ορισμός σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 ανωτέρω (γ) σχετικής.
9. Τέλος, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και εφόσον συνεκτιμηθούν οι λόγοι που επιβάλλουν την άμεση διενέργειά της, η πετρέλευση δύναται να επιτραπεί και εκτός λιμένος, μετά από σχετική έγκριση της Λιμενικής Αρχή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

ΙΙΙ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
Τα βυτιοφόρα οχήματα πρέπει να φέρουν -πλην των προβλεπόμενων αδειών και εγγράφων που απαιτούνται τον απαραίτητο εξοπλισμό πυρασφάλειας, υλικά και μέσα καταπολέμησης της ρύπανσης ανάλογα με την μεταφορική τους ικανότητα ήτοι:
1. Βυτιοφόρα μεταφορικής ικανότητας έως οκτώ (08) m3 .
Δύο (02) κουβάδες για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών.Ένα (01) πακέτο με εκατό (100) τεμάχια απορροφητικές πετσέτες – ικανή ποσότητα πριονίδι ή άμμο
2. Βυτιοφόρα μεταφορικής ικανότητας άνω των οκτώ (08) m3 .
Δύο (02) κουβάδες για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών.
Ένα (01) πακέτο με εκατό (200) τεμάχια απορροφητικές πετσέτες – ικανή ποσότητα πριονίδι ή άμμο
Μέσο επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο)
3. Οι οδηγοί των βυτιοφόρων οφείλουν κατά τη διάρκεια της παράδοσης καυσίμων να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους υπεύθυνους παραλαβής των πλοίων για την άμεση διακοπή της παροχής, εφόσον χρειαστεί.
4. Τα μέσα και τα υλικά απορρύπανσης μπορούν εναλλακτικά να βρίσκονται σε άλλο όχημα συνοδείας ή σε άλλο βυτιοφόρο που συμμετέχει στην παράδοση. Ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος και ο τυχόν βοηθός του οφείλουν να γνωρίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν στη περίπτωση ρύπανσης και συγκεκριμένα:
(i) Την ανάπτυξη και χρήση του διατιθέμενου εξοπλισμού καταπολέμησης ρύπανσης για τον καθαρισμό του χερσαίου ή του θαλάσσιου χώρου.
(ii) Τηλέφωνα για την ενημέρωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου και του φορτωτή.
(ii) Τηλέφωνα ανάγκης για την κλήση ενισχύσεων.

ΙV. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:
α) Άφορτων υγραεριοφόρων (LPG-LNG), οι δεξαμενές φορτίου των οποίων δεν είναι αδρανοποιημένες ή ελεύθερες αερίων.
β) Πλοίων που μεταφέρουν εκρηκτικά των κλάσεων 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 του (IMDG-CODE) εξαιρουμένων των εκρηκτικών ασφαλείας 1.4 S.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗΣ σε μορφή pdf

Αφήστε μια απάντηση