Πρόσκλη 8ης/2024 Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής.

 

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής.

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/6.10.2023 ΤΕΎΧΟΣ Α΄), η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 22α του μηνός Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Στη συνεδρίαση αυτή, η οποία είναι δημόσια, συζητούνται έως δέκα (10) θέματα τα οποία τίθενται από τους δημοτικούς συμβούλους και επιπλέον έως δύο (2) θέματα τα οποία τίθενται από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, και στα οποία απαντάει εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής.

Οι προσκαλούμενοι με την παρούσα μπορούν να καταθέσουν εγγράφως ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email : grammatia@milos.gr) έως τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ήτοι έως την 19η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα 11.00π.μ., στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, έως ένα (1) θέμα ο καθένας προς συζήτηση, το οποίο αφορά στο έργο της δημοτικής αρχής. Σε περίπτωση που τα θέματα που θα προταθούν εμπροθέσμως και προσηκόντως από δημοτικούς συμβούλους υπερβαίνουν τα δέκα (10) ή αυτά που θα προταθούν από Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων υπερβαίνουν τα δύο (2), τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθούν, θα προκύψουν μετά από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης από το προεδρείο.

Υπενθυμίζουμε ότι, κατά την ειδική αυτή συνεδρίαση:

α) απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος,

β) δεν λαμβάνονται αποφάσεις,

γ) για την έναρξη και διεξαγωγή της δεν είναι απαραίτητο να συντρέχει η απαιτούμενη απαρτία, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπεζαϊντές Θεόδωρος

Δείτε τα θέματα από εδώ

Αφήστε μια απάντηση