Ηλεκτονική υποβολή αιτήσεων για απόκτηση αδειών νέας φύτευσης αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Τροποποίηση της 866/86629/18-03-2020 Υπουργικής Απόφασης «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις» και «ΑΔΑ: 6ΛΠΦ4653ΠΓ-2ΝΨ» (ΦΕΚ 1422/Β/15-4-2020).

Για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου ΕΤΟΥΣ 2021, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την 31η Δεκεμβρίου του 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr → ψηφιακές υπηρεσίες → Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωσημέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Για τη χορήγηση αδειών φύτευσης για το έτος 2022 και εντεύθεν, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 20η Οκτωβρίου έως την 20η Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους της χορήγησης των εν λόγω αδειών.

ΔΗΛΑΔΗ για τη χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης του έτους 2022 οι αιτήσεις θα κατατεθούν από την 20η Οκτωβρίου έως και την 20η Νοεμβρίου 2021.

  • Ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει αγροτεμάχιο/α (ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα) έκτασης τουλάχιστον ίσης της έκτασης που αιτείται.
  • Η αιτούμενη, για άδεια νέας φύτευσης, έκταση δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια και  ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα στρέμμα.
  • Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν τα κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δε βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.
  • Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 10 της με αριθ. 2454/235853/20-09-2019 (ΦΕΚ 3645/Β/01-10-2019) υπουργικής απόφασης:

α) Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας/ κυριότητας, ως εξής:

i. Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγεγραμμένα,

ii. Συμβόλαιο Αποδοχής κληρονομιάς νομίμως μεταγεγραμμένο,

iii. Συμβόλαιο δωρεάς ακινήτων νομίμως μεταγεγραμμένο,

iv. Πράξη προσκύρωσης νομίμως μεταγεγραμμένη,

v. Δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την κυριότητα,

vi. Κληρονομητήριο νομίμως μεταγεγραμμένο,

vii. Συμβόλαιο Γονικής Παροχής νομίμως μεταγεγραμμένο,

viii. Διαθήκη δημοσιευμένη με πιστοποιητικό μη αποποίησης,

ix. Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, του προηγούμενου οικονομικού έτους, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599 όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι ακριβή και αληθή.

β) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση δύναται να υποβάλει κάθε συνιδιοκτήτης για το μερίδιο που του αναλογεί με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των συνιδιοκτητών.

Όμοια, δύναται να υποβληθεί αίτηση από τον ένα συνιδιοκτήτη για το σύνολο της συνιδιόκτητης έκτασης, με ενοικίαση της υπόλοιπης έκτασης και με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

γ) Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να:

i. αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,

ii. αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κ.λπ.) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,

iii. έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης) που δε θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια]. Σε περίπτωση μίσθωσης και χρησιδανείου, ο ενοικιαστής ή ο χρήστης κατά περίπτωση, συνυποβάλλει έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για τη δραστηριότητα αυτή.

Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια φύτευσης η διάρκεια των ενοικιαστηρίων ορίζεται σε τουλάχιστον επτά (7) έτη. Παραστατικά κατοχής για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και το ανωτέρω χρονικό διάστημα των άνω των επτά (7) ετών.

Σε περιπτώσεις συμβολαίων άνω των εννέα (9) ετών υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο. Τα μισθωτήρια έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τον ν. 4172/2013. Μισθωτήρια που δε θεωρούνται από τη Δ.Ο.Υ. για συγκεκριμένους λόγους (μίσθωμα μικρότερο από ορισμένη αξία κ.λπ.), θα γίνονται δεκτά με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει ότι δεν θεωρεί ενοικιαστήρια για τους συγκεκριμένους αυτούς λόγους.

  • Στην περίπτωση που o αμπελοκαλλιεργητής επιθυμεί τη φύτευση αμπελώνα για ιδία κατανάλωση (παράγραφος 4, άρθρο 10 ΦΕΚ 3645/Β/01-10-2019), υποβάλλει στην υπηρεσία μας, αίτηση εγγραφής του τεμαχίου στο αμπελουργικό μητρώο και είτε με προσκόμιση συντεταγμένων του αγροτεμαχίου, είτε με υπόδειξη στο διαθέσιμο χαρτογραφικό υπόβαθρο, πραγματοποιείται η καταχώριση του στο αμπελουργικό μητρώο και στη συνέχεια χορηγείται «Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου» για έκταση μικρότερη ή ίση με ένα (1) στρέμμα, για τον χαρτογραφικό κωδικό που έχει αποδοθεί κατά την καταχώριση. Μετά τη φύτευση του αμπελώνα διενεργείται επιτόπιος έλεγχος για την επιβεβαίωση της φύτευσής του.

Η φύτευση ή αναφύτευση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτάσεων των οποίων τα αμπελοοινικά προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η συνολική έκταση αμπελώνων που κατέχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν υπερβαίνει τα 0,1 εκτάρια (ha),

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν ασχολείται με την εμπορική παραγωγή οίνου ή την εμπορική παραγωγή άλλων αμπελοοινικών προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση τα αμπελοτεμάχια των οποίων τα αμπελοοινικά προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση, πρέπει να είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Επισημαίνεται ότι «Αμπελοτεμάχια που τα προϊόντα τους προορίζονται αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση και είναι φυτεμένα με οινοποιήσιμη ποικιλία εκριζώνονται στην περίπτωση που ο αμπελοκαλλιεργητής αυξάνει την αμπελουργική του εκμετάλλευση, πέρα του ενός στρέμματος με σκοπό την παραγωγή προϊόντων προς εμπορία» (παράγραφος 5, άρθρο 10 ΦΕΚ 3645/Β/01-10-2019).

-- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΗΛΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Τριοβάσαλος Μήλου 
Ταχ. Κώδικας: 84800
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναστασία Τσόπρα
ΤΗΛ.: 2287021520
FAX: 2287021201
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail): pemtao@2885.syzefxis.gov.gr
				a.tsopra@2885.syzefxis.gov.gr
Δείτε την ανακοίνωση σε μορφή pdf από εδώ
Share

Αφήστε μια απάντηση