Επιβολή προστίμου λόγω παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας

Την επιβολή προστίμου ύψους διακοσίων (200) ευρώ, σε βάρος επιχείρησης για παράβαση της περ. 9 του παραρτήματος ΙΧ του Νόμου 9 του Νόμου 4819/2021 δηλαδή την εναπόθεση εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής ή άλλων μέσων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων ή συσκευασιών
που προέρχονται από εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε ο Δήμος Μήλου, μετά την σχετική έκθεση ελέγχου του αρμοδίου οργάνου και σχετικού φωτογραφικού υλικού που συνοδεύει την έκθεση αυτοψίας.

Αφήστε μια απάντηση