Δύο διαγωνισμοί για έργα από τον Δήμο Μήλου

Ο Δήμος Μήλου διακηρύσσει δύο (2) ανοικτούς διαγωνισμούς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση των έργων :

  • Συντήρηση υποδομών Δημοτικού Σταδίου Μήλου με προϋπολογισμό 141.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) CPV: [45212290-5]-Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
  • Παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στο Νηπιαγωγείο Πλάκας Δήμου Μήλου με προϋπολογισμό 74.500,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Δείτε τα σχετικά έγγραφα

  1. Δημοτικό Στάδιο Μήλου
  2. Νηπιαγωγείο Πλάκας

Αφήστε μια απάντηση