Ίδρυση του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ»

Με την υπ’ αριθ. 03/2018 διαταγή αναγνώρισης σωματείου του Ειρηνοδίκη Μήλου (Εκουσία Δικαιοδοσία), αναγνωρίστηκε η ίδρυση του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΛΙΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ», που εδρεύει στον οικισμό Αδάμαντας του Δήμου Μήλου Κυκλάδων. Με την ίδια διαταγή εγκρίθηκε το από 4/6/2018 καταστατικό του το οποίο αποτελείται από 30 άρθρα και έχει σκοπούς αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 αυτού, που είναι σε περίληψη η προαγωγή των συμφερόντων των μελών του, η ενημέρωση και η ενιαία εκπροσώπησή τους ενώπιον κάθε αρμόδιου φορέα για παντός είδους θέματα που αφορούν τουριστικά σκάφη και τον τουρισμό εν γένει.

Αφήστε μια απάντηση