Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου : ”Κατασκευή λιµενικού έργου στην περιοχή ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ν. Μήλου”

Στα νησιά Σύρο και Ρόδο την 15-11-2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 π.µ., στα Καταστήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου (Πλατεία Τσιροπινά) και της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1), συνήλθε σε Συνεδρίαση, µε τηλεδιάσκεψη, η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έκτο θέμα αφορούσε την έγκριση των όρων δηµοπράτησης του έργου : ”Κατασκευή λιµενικού έργου  στην περιοχή ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ν. Μήλου”.   Η κυρία Αδαµαντία Συµεοπούλου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, ενηµέρωσε την επιτροπή σχετικά µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου του ανωτέρω θέµατος, και εισηγήθηκε την έγκριση του.

Η Επιτροπή αποφάσισε Οµόφωνα όπως εγκρίνει τους όρους δηµοπράτησης του έργου: «Κατασκευή λιµενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων ν. Μήλου», προϋπολογισµού 3.639.400,00 € µε Φ.Π.Α.  Να εξιουσιοδοτήση τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη δηµοπράτηση του και την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στις εφηµερίδες.

Το πρωτογενές αίτηµα της υπηρεσίας, έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε Κωδικό Ανάρτησης Α∆ΑΜ: 18REQ003972650 2018 – 11- 08.
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) & συγκεκριµένα από τη ΣΑΕΠ 767, από το ενταγµένο έργο µε κωδικό 2018ΕΠ76700002 και τίτλο “Κατασκευή Λιµενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων ν. Μήλου” και είναι επίσης εγγεγραµµένο & στο Τεχνικό Πρόγραµµα της ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018 (Πίνακας 4, α/α 28).

Αφήστε μια απάντηση