Πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων για την προσκόμιση τίτλων για τη Χαλικιά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων για την προσκόμιση νόμιμων τίτλων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Αναγκαστική Απαλλοτρίωση για τις ανάγκες του έργου  «Διάνοιξη  οδού από  Δημοτικό Σχολείο έως Χαλικιά» Δήμου Μήλου.school-clipart.jpeg

Έχοντας υπόψη:

1. Τις περί Διοικητικής αποκέντρωσης ισχύουσες  διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 280 και 283, παράγραφος

3. Τα άρθρα 1 και 29 παρ. 9 περ. β’ του Ν.2882/2001 «Κώδικας  Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων  Ακινήτων»,  (ΦΕΚ 17Α/6.02.2001) όπως ισχύουν.

4.  Τον  Ν.2985/2002  (ΦΕΚ18 Α/4.02.2002) «Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικά Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων στο Σύνταγμα».

5. Το Ν.2990/2002(ΦΕΚ 30 Α/ 21.02.2002) «Κύρωση της από 21.12.2001 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου-Αρμοδιότητα δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις».

6.  To  N.4146/2013  (ΦΕΚ  90 Α/  12.04.2013)  «Περί  διαμόρφωσης φιλικού περιβάλλοντος για στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

7. Το Ν.4070/2012 (ΦΕ- Κ82Α/10.04.2012) «Περί ρυθμίσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και την αριθμ. 14/Δ17α/10/95/ Φ.5.13/14.06.2012 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υπ.Με.Δι.

8. Τα άρθρα 211 και 212 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και  Κοινοτήτων», όπως ισχύουν

9. Τον εγκεκριμένο κτηματολογικό  πίνακα  από τη  Δ/νση Τεχνικών Έργων Δήμου Μήλου

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων με

1.ΚΑΕΚ 290821201009,

2.ΚΑΕΚ 290821201018,

3.ΚΑΕΚ 290821201035,

4.ΚΑΕΚ 290821201036,

5.ΚΑΕΚ 290821201057,

6.ΚΑΕΚ 290821201056,

7.ΚΑΕΚ 290821201051,

8.ΚΑΕΚ 290821201040,

9.ΚΑΕΚ 290821201019,

10.ΚΑΕΚ 290821201084,

11.ΚΑΕΚ  290821201083,

να προσέλθουν στο  Δημοτικό Κατάστημα (Τεχνική  Υπηρεσία, Πλάκα Μήλος τηλ. 2287360110-12) τις εργάσιμες μέρες και ώρες με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της μελέτης απαλλοτρίωσης του έργου  «Διάνοιξη οδού από Δημοτικό Σχολείο έως  Χαλικιά» του Δήμου Μήλου που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για πρώτη φορά. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια  της  ανάρτησης και σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης του παρόντος.

Β) Να προβούν σε τυχόν προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων για το σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων.

Γ)  Να υποβάλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’  όψη στη διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας  και των παρατηρήσεων ορίζεται σε (30) ημέρες από τη δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

1.    01. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου και τα συνοδεύονται σ’ αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2.    02. Πιστοποιητικά μεταγραφής.

3.    03. Αποσπάσματα και κτηματολογικά  φύλλα των ακινήτων.

Σημειώνεται ότι η δημόσια ωφέλεια η οποία θα προκύψει για τον Δήμο Μήλου από την αναγκαστική απαλλοτρίωση των παραπάνω αγροτεμαχίων, την υλοποίηση και σωστή λειτουργία του έργου είναι αυτονόητη και συνίσταται ενδεικτικά:

01.Στην εξασφάλιση ασφαλέστερης και καλύτερης μετακίνησης μαθητών και συνοδών προς το Δημοτικό Σχολείο Μήλου καθώς και προς το Νέο 2θέσιο Νηπιαγωγείο Τριοβασάλων.

02.Στην διαμπερή και συντομότερη επικοινωνία μεταξύ των  οικισμών Τριοβασάλων και Π.Τριοβασάλου μέσω της παρακαμπτήριας οδού.

03.Στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο κεντρικό δημοτικό οδικό δίκτυο

04.Στην γενικότερη ανάπλαση – ανάδειξη της εκτός σχεδίου περιοχής.

Ο Δήμαρχος Μήλου Δαμουλάκης Γεράσιμος

 

Αφήστε μια απάντηση