Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ΧΥΤΑ

Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού) για έργα κατασκευής νέων ή επέκτασης υφιστάμενων Χώρων Υγειονομικής Ταφής μη επικινδύνων αποβλήτων.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στη διεύθυνση Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 115 27 Αθήνα, τις ώρες 9:00 – 15:00 το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 9.12.2013 έως 31.12.2013

Στη σελίδα http://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?item=2474 υπάρχουν όλα τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν οι Δήμοι καθώς και όλες οι λεπτομέρειες για την διαδικασία των αιτήσεων.

Αφήστε μια απάντηση