Κατάργηση Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Με το νόμο 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α’/29.04.2013) που αφορά θέματα ανασυγκρότησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις, αναφέρει ότι τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο χάραξης της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής, προκειμένου είτε να συγχωνευθούν μεταξύ τους προς το σκοπό δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρίας – Περιφερειακού Λιμενικού Δικτύου είτε να προσχωρήσουν σε ένα από τα Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα της παραγράφου 3α του άρθρου 38 του νόμου 4150/2013.

Μετά την πάροδο προθεσμίας έξι (6) μηνών από την πρόσκληση, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις, εκπονούν Ολοκληρωμένο Σχέδιο Συνενώσεων φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ., κρατικών ή δημοτικών, σε Ανώνυμες Εταιρίες – Περιφερειακά Λιμενικά Δίκτυα ή τα Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα της παραγράφου 3α του άρθρου 38 του παρόντος, η εφαρμογή του οποίου δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

 Με το ανωτέρω Σχέδιο Συνενώσεων είναι δυνατόν να καθορίζονται ειδικότερα οι λιμένες και τα γεωγραφικά όρια της αρμοδιότητας των συνιστώμενων Περιφερειακών Δικτύων Λιμένων, καθώς επίσης να εντάσσονται σε αυτά οι λιμένες και οι κάθε μορφής λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις, που δεν έχουν υπαχθεί ήδη στην αρμοδιότητα συγκεκριμένου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 38.

Αφήστε μια απάντηση