Έγκριση – εκτέλεση αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πικακίδων στη Μήλοimgp2586.jpgΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ αποφασίζει  την έγκριση των εργασιών καθαίρεσης πενηνταεπτά (57) παράνομων διαφημιστικών πινακίδων οι  οποίες  έχουν  καταγραφεί  στο  Επαρχιακό  Οδικό  Δίκτυο  της  Μήλου  από  την  Επιτροπή καταγραφής αυθαίρετων διαφημιστικών πινακίδων , επειδή: 

-έχουν καταγραφεί να βρίσκονται παραπλεύρως του Επαρχιακού οδικού δικτύου της νήσου Μήλου  σε θέση που απαγορεύεται από τον νομοθέτη. 

-η θέση τους παρά το όριο της οδού είναι τέτοια ώστε αυτές να δημιουργούν σημαντικές   αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού σε θέματα οδικής ασφάλειας (σύγχυση, οπτική όχληση, κίνδυνο πρόσκρουσης, κλπ). 

-έχουν χαρακτηριστεί «ρύποι». 

-αφορούν διαφημίσεις (όχι επιγραφές) και δεν κρίνεται σκόπιμη η κίνηση της διαδικασίας κατ’  ιδίαν ενημέρωσης για απομάκρυνση με ιδία έξοδα της επιχείρησης. 

-κρίνεται λόγω του περιορισμένου μεγέθους και τύπου τους, εφικτή η αποξήλωση με τα  διατιθέμενα μέσα και τις δυνατότητες της Διοίκησης.  


Την εκτέλεση των εργασιών από την Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με προσωπικό, φορτηγό όχημα και κατάλληλο εξοπλισμό που θα διατεθεί από τον Δήμο Μήλου


Οι εργασίες καθαίρεσης, μεταφοράς και η διαχείριση των μεταλλικών στοιχείων των πινακίδων, θα 

εκτελεστούν με τον ακόλουθο τρόπο: 

 

1.  Επιβεβαιωτική αυτοψία βάσει της καταγραφής των πινακίδων που έχει πραγματοποιήσει η 

επιτροπή,  στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. 

2.  Άφιξη  του  προσωπικού  που  θα  διατεθεί  από  το  Δήμο  Μήλου,  το  οποίο  θα  φέρει  τον 

απαραίτητο εξοπλισμό και τα απαραίτητα μέσα προστασίας για την εκτέλεση του έργου.  

3.  Προσωρινή σήμανση στη λωρίδα της οδού που εκτελούνται οι εργασίες. 

4.  Κοπή – αφαίρεση – φόρτωση των μεταλλικών στοιχείων εκάστης πινακίδας. 

5.  Μεταφορά των υλικών αποξήλωσης σε χώρο απόθεσης αποβλήτων. 

6.  Λήψη  όλων  των  απαραίτητων  προληπτικών  μέτρων  ασφαλείας,  ώστε  να  αποφευχθεί  η 

πιθανότατα πρόκλησης ατυχήματος.  

 

Η έναρξη και η πρόοδος των εργασιών αποξήλωσης θα σχεδιαστεί από τον επιβλέποντα Μηχανικό σε  συνεργασία  με  το  διατιθέμενο  προσωπικό  του  Δήμου  κατόπιν  συνεννόησης,  για  τον  προγραμματισμό  των  εργασιών  με  εκτίμηση  των  καιρικών  συνθηκών,  των  δυνατοτήτων  του συνεργείου  και  του  εξοπλισμού,  ως  προς  το  μέγεθος  της  εκάστης  πινακίδας  και  εκτός  της τουριστικής περιόδου. 

Άδεια Creative Commons

Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Αφήστε μια απάντηση