167.295,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) για αναβάθμιση των παλαιών παιδικών χαρών και κατασκευή νέας παιδικής χαράς ψήφισε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Μήλου

Με ομόφωνη απόφασή της η οικονομική επιτροπή αποφάσισε στην συνεδρίαση της 29.12.2018 τα εξής :

1.Τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ (1) ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ, συνολικού
προϋπολογισμού 167.295,00€ (πλέον Φ. Π. Α.), για την οποία έχει εκδοθεί η με αρ.
482/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου για το έτος 2018.

2.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2018) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ (1) ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ, όπως συντάχθηκαν από
τη Τμήμα Τεχνικών & ΗΜ Έργων Δήμου Μήλου.

3. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ (1) ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ, οι
οποίοι αναλυτικά παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας απόφασης.

Δείτε σχετικά :

Το αίτημα
Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Αφήστε μια απάντηση