13η/2024 Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου την Τρίτη 28.05.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΤΗΝ 28/05/2024

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 3467/23-05-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΘΕΜΑ 1 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για δίμηνη καλοκαιρινή απασχόληση στον Παιδικό Σταθμό και το ΚΔΑΠ Δήμου Μήλου.
ΘΕΜΑ 2 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη Νοσηλευτή στο Κέντρο Κοινότητας ΠΕ Μήλου.
ΘΕΜΑ 3

Λήψη απόφασης για τη μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και Τ.Π.&Δ. (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων) στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

ΘΕΜΑ 4 Αποδοχή χρηματικής χορηγίας της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου προς τον Δήμο Μήλου για τη διεξαγωγή του διεθνούς meeting  σύνθετων αγωνισμάτων με την ονομασία ALIGENIS MILOS COMBINED EVENTS MEETING.
ΘΕΜΑ 5 Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της μελέτης με τίτλο «Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) δικτύου και διατάξεων παράκαμψης ασφαλείας των επιμέρους μονάδων της ΕΕΛ».
ΘΕΜΑ 6 Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της μελέτης με τίτλο «Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ για επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αποβλήτων ΕΕΛ για αγροτική χρήση».
ΘΕΜΑ 7 Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. σε διάφορα σημεία του νησιού.
ΘΕΜΑ 8 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας του τεχνικού έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ & ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ».
ΘΕΜΑ 9 Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών.

Αφήστε μια απάντηση