Τροποποίηση, λόγω επέκτασης της δυναμικότητας και κατασκευής νέου υπόγειου καταθλιπτικού αγωγού, και συμπλήρωση για την εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία της με α.π. 22413/19-12- 2006 Α.Ε.Π.Ο. του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο, «Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης (εγκατάσταση φορητών μονάδων αφαλάτωσης) με χρήση αιολικής ενέργειας, από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε., για την υδροδότηση του Δήμου Μήλου».

Mε αποφασή του Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ αποφασίζει την

Τροποποίση της με α.π. 22413/19-12-2006 Α.Ε.Π.Ο. του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο, «Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης (εγκατάσταση φορητών μονάδων
αφαλάτωσης) με χρήση αιολικής ενέργειας, από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε., για την υδροδότηση του Δήμου Μήλου» ως εξής:

1. Αντικαθιστούμε την αρχική παράγραφο και την παράγραφο α) της παραπάνω απόφασης, ως εξής:
«Εγκρίνουμε τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την κατασκευή και λειτουργία του έργου “ Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης (εγκατάσταση φορητών μονάδων αφαλάτωσης) με χρήση αιολικής ενέργειας από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε. για την υδροδότηση του Δήμου Μήλου, συνολικής δυναμικότητας 4.200 m3 (3.000 m3 εγκατεστημένα, επεκτεινόμενα κατά 1.200 m3 ) σε έκταση 6.000 τ.μ. περίπου και σε γήπεδο 2.520 τ.μ. περίπου της έκτασης αυτής, που προκύπτει μετά την αφαίρεση ζώνης παραλίας – αιγιαλού, στη θέση «ΒΟΥΝΟ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ» Δήμου Μήλου, λοιπές απαιτούμενες εργασίες, τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς ύδατος μήκους περίπου 2.400 μ. σε υφιστάμενο δρόμο με αποκατάστασή του υφιστάμενου δρόμου και κατασκευή 4 δεξαμενών αποθήκευσης ύδατος σε γήπεδο έκτασης 4.528 τ.μ. περίπου στη θέση « ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ » Δήμου Μήλου, νήσου Μήλου Νομού Κυκλάδων.
α). Είδος και Μέγεθος Δραστηριότητας / έργου
Λειτουργία και επέκταση του έργου : Μονάδα αφαλάτωσης (εγκατάσταση φορητών μονάδων αφαλάτωσης) με χρήση αιολικής ενέργειας και λοιπά συνοδά έργα, για την υδροδότηση του Δήμου Μήλου, νήσου Μήλου του Νομού Κυκλάδων, δηλαδή :
α) Λειτουργία Μονάδας αφαλάτωσης (με τρεις φορητές μονάδες στεγασμένες σε containers δυναμικότητας 3Χ1.000 m3 εγκαταστημένες και μία προς εγκατάσταση δυναμικότητας 1.200m3), από την ΑΙΟΛΙΚΗ
ΜΗΛΟΥ Α.Ε. για τις ανάγκες του Δήμου Μήλου, συνολικής δυναμικότητας 4.200 m3 (3.000 m3 εγκατεστημένα, επεκτεινόμενα κατά 1.200 m3 ) σε έκταση 6.000 τ.μ. περίπου και σε γήπεδο 2.520 τ.μ.
περίπου της παραπάνω έκτασης που προκύπτει μετά την αφαίρεση ζώνης παραλίας – αιγιαλού, στη θέση «ΒΟΥΝΟ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ » Δήμου Μήλου, και τους αγωγούς λήψης θαλάσσιου ύδατος και απόρριψης
περισσεύματος,
β) Aγωγός μεταφοράς ύδατος μήκους περίπου 2.400 μ. (εγκαταστημένος σε υφιστάμενο δρόμο, από τη μονάδα αφαλάτωσης μέχρι τις δεξαμενές αποθήκευσης ύδατος), καθώς και κατασκευή νέου υπόγειου
καταθλιπτικού αγωγού, συνολικούς μήκους 2.800 μέτρων, για την μεταπροώθηση του παραγόμενου πόσιμου νερού από την μονάδα αφαλάτωσης στις κεντρικές δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου νερού, συνολικής χωρητικότητας 3.000 κ.μ., στη θέση Αϊ Γιάννης.
γ) Λοιπές απαιτούμενες εργασίες, αποκατάσταση της υφιστάμενης οδού πρόσβασης από την τοποθέτηση του αγωγού.
δ) 4 δεξαμενές αποθήκευσης ύδατος χωρητικότητας 750 m3 εκάστη σε γήπεδο έκτασης 4.528 τ.μ. περίπου στη θέση « ΠΕΡΑ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ » Δήμου Μήλου (εγκαταστημένες),
λοιπούς αγωγούς, αντλίες, αντλιοστάσια, δεξαμενές εγκατάστασης, λοιπές απαραίτητες εγκαταστάσεις και αγωγούς σύνδεσης με υπάρχον υδρευτικό δίκτυο, όπως το συνολικό έργο περιγράφεται στη μελέτη καθώς και των τεχνικών κ.λπ. όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ και στη Μελέτη (κείμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.».
2. Αντικαθιστούμε στην παράγραφο δ) στον όρο 12.1 της παραπάνω απόφασης, τη φράση «της τρίτης» με τη φράση «κάθε νέας»
3. Αντικαθιστούμε στην παράγραφο δ) στον όρο 3.2 της παραπάνω απόφασης ως εξής:
«3.2 Όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα γίνουν με την επίβλεψη αρχαιολόγου καθ’ Υπόδειξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, η δαπάνη για την πρόσληψη του οποίου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του αρθρ. 37 του Ν. 3028/02 «Για την Προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Σε περίπτωση που βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα σταματήσουν για να γίνει σωστική ανασκαφή από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των εργασιών, κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων οργάνων του ΥΠΠΟΑ. Η δαπάνη για την ανασκαφική έρευνα θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του αρθρ. 37 του Ν. 3028/2002.»
4. Προσθέτουμε στην παράγραφο δ) της παραπάνω απόφασης, μετά τον όρο 16 νέους όρους ως εξής:
« 17. Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που τυχόν προκύψουν από τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου σε στάδιο που έπεται της έκδοσης της παρούσας απόφασης όπως π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαμοι, έργα αντιθορυβικής προστασίας, εξειδίκευση τεχνικών μέτρων και όρων της ΑΕΠΟ του έργου κ.λ.π. εγκρίνονται από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ.7 και την παρ. 11 του αρθ. 11 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.»

Η παρούσα Απόφαση με τα συνοδά της, η αρχική Α.Ε.Π.Ο. και η μελέτη που τη συνόδευε (αρχική ΜΠΕ κ.λ.π.), καθώς και όποια συμπληρωματικά στοιχεία θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο
χώρο λειτουργίας της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της Α.Ε.Π.Ο. (26) σχετικό ως ισχύει πλέον γίνεται και από το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
Η παρούσα απόφαση τροποποιεί την παραπάνω (26) σχετική του προοιμίου της παρούσας.
Η παρούσα απόφαση εξεδόθη βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων και εκπίπτει ως άκυρη εάναποδειχθεί ότι αυτά είναι ελλιπή ή αναληθή.
Η παρούσα απόφαση δεν αντικαθιστά λοιπές άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
Ισχύουν αυτοδίκαια και αυτονόητα όσοι τυχόν όροι και όσοι περιορισμοί τεθούν επιπροσθέτως απόοποιαδήποτε κατά νόμο προβλεπόμενη αρχή και αδειοδοτούσα υπηρεσία μετά την έκδοση της παρούσας για
όποιον νόμιμο λόγο, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν το σύνολο των διατάξεων της αρ. πρωτ. 22413/19-12-2006 Α.Ε.Π.Ο. του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο, «Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης
(εγκατάσταση φορητών μονάδων αφαλάτωσης) με χρήση αιολικής ενέργειας, από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε., για την υδροδότηση του Δήμου Μήλου»
Σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση θεωρούνται και υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧ Ν.Α. ή το νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με την (41) σχετική.
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου κοινοποιούμε την παρούσα προκειμένου να μεριμνήσει για τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β/2003) ΚΥΑ
Η δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται και με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του
Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β).
Κατά της παρούσας, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2503/97, προσφυγή στον Υπουργό ΠΕΡ.ΕΝ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.
Επίσης, η παρούσα Απόφαση μπορεί να προσβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της με αριθ. 9269/470/2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 286/Β/02-03-2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά
πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/1986, όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3010/2002» (Β΄ 1391) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και
96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

Αφήστε μια απάντηση