Τα σχέδια του νέου λιμανιού στα Πολλώνια

Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο προβλητών 51 μέτρων έκαστος από Τεχνητούς Ογκόλιθους
στον όρμο Πολλώνια της νήσου Μήλου, που βρίσκεται στο ΒΑ άκρο της νήσου Μήλου, απέναντι
από την Νήσο Κίμωλο. Ενδιάμεσα των δύο προβλητών η περιοχή θωρακίζεται με φυσικούς
ογκόλιθους προέλευσης λατομείου. Στους προβλήτες αυτούς δημιουργούνται θέσεις πρόσδεσης
πλοίων αλλά και μικρότερων πλωτών με μικρό ύψος επιβίβασης. Το λιμενικό έργο έχει
υπολογιστεί για δύο θέσεις ferry-boats μήκους 60-65 μέτρων και πλάτους 20 μ περίπου το
καθένα.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 3.639.400,00 € και αναλύεται σε:

  • Δαπάνη Εργασιών 2.157.226,20 €
  • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 388.300,72 €
  • Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
    381.829,04 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
    4412/2016.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

Αφήστε μια απάντηση