Πρόσκληση ενδιαφέροντος ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Μήλου

Ο Δήμος Μήλου θα προβεί στην ασφάλιση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων που διαθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η ανωτέρω υπηρεσία αναλύεται στο με Α.Π. 4938 / 07-08-2018 αίτημα με ΑΔΑΜ 18REQ003540311 2018-08-07  και έγκριση αιτήματος 18REQ003551086.

Για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας, η αμοιβή του αναδόχου έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 7.240,00€, τελική τιμή. Διευκρινήσεις σχετικά με την ανάθεση ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να ζητάει από την υπηρεσία πριν από την υποβολή της προσφοράς του.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 352/2018 με ΑΔΑ ΩΡΧΡΩΚΩ-70Ξ ΑΑΥ του Δήμου Μήλου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τη Πέμπτη, 20/09/2018 και ώρα 14:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση εταιρείας απαιτείται το καταστατικό.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Δείτε το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf από εδώ

Αφήστε μια απάντηση