Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων των ερευνών που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, από 3 Φεβρουαρίου (ώρα 12:00) έως 6 Μαρτίου (ώρα 24:00) τ.έ. στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://circa.statistics.gr/pls/htmldb/f?p=19622023:5558

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν το Δελτίο Τύπου και την αναλυτική Ανακοίνωση – Πρόσκληση, η οποία περιέχει σημαντικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistical-interviewers

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στο Μητρώο ΙΣ έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18 έως 67 ετών, τα οποία είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή έχουν πιστοποιητικό Ελληνομάθειας αντίστοιχου επιπέδου. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο ΙΣ οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών, καθώς και όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στο στρατό. Ειδικότερα, για τους ανέργους, επισημαίνεται ότι Η ένταξη στο Μητρώο ΙΣ είναι πιθανό να επιφέρει αλλαγές στο καθεστώς εγγεγραμμένης ανεργίας ή σε επιδόματα και ωφελήματα που προκύπτουν από αυτό. Πρέπει για τον λόγο αυτό άνεργοι, που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο, να αναζητήσουν πριν την υποβολή της αίτησής τους τις σχετικές πληροφορίες από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην οποία υπάγονται.

Πληροφορίες παρέχονται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Κυκλάδων στα τηλέφωνα 2281085134, 2281082332, καθώς και στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο Δελτίο Τύπου 213135 3035 ή 3068 ή 3050 ή 2182 ή 2192, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Από την Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Κυκλάδων

Share

Αφήστε μια απάντηση