Προμέρισμα 5 εκατ. ευρώ διαθέτει στη μητρική της εταιρεία η Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά

Ενισχυμένες πωλήσεις και υψηλότερη κερδοφορία, όπως αναμενόταν, γνωστοποίησε για την οικονομική χρήση 2017 η υπό γαλλικό έλεγχο εταιρεία Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς, όπως ονομάζεται από τον Μάρτιο του 2016 η ιστορική εταιρεία ορυκτών και μεταλλευμάτων που ήταν γνωστή ως S&B Βιομηχανικά Ορυκτά.

Επίσης, προσφάτως αποφάσισε τη διάθεση προμερίσματος ποσού 5 εκατ. ευρώ στη γαλλική μητρική της εταιρεία, σε συνέχεια υψηλού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2017. Οι πωλήσεις της το πρώτο εξάμηνο του 2018 απέδωσαν κέρδη προ φόρων 19,36 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ύψους 14,03 εκατ. ευρώ.

Αφήνοντας από το 2016 πίσω της τις ζημιές που προκάλεσε τη διετία 2014-2015 η αναδιοργάνωσή της, μετά την εκποίηση του βωξιτικού τομέα της και την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της, η επιχείρηση το 2017 κατέγραψε ισχυρότερα οικονομικά αποτελέσματα.

Από τα τέλη του 2014, ως γνωστόν, η ελληνική εταιρεία έχει περιέλθει στον έλεγχο του γαλλικού ομίλου Imerys, ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους παγκοσμίως στον τομέα των ορυκτών, με περισσότερα από 120 ορυχεία και 250 εξορυκτικές – βιομηχανικές μονάδες διεθνώς. Είχε προηγηθεί, το 2013, η ίδρυση στο Λουξεμβούργο της εταιρείας S&B Minerals Finance, η οποία εξελίχθηκε σε μητρική του ελληνικού βιομηχανικού ομίλου και κατέληξε στη συνέχεια σε συμφωνία με τον γαλλικό όμιλο.

Ενώ το 2013 είχε εμφανίσει υψηλά κέρδη, που οφείλονταν σε έκτακτα έσοδα και λογιστικές διευθετήσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταβίβασης του ελέγχου της στην Imerys, το 2014 και το 2015 η ελληνική βιομηχανία είχε εμφανίσει υψηλές ζημιές, κυρίως λόγω έκτακτων δαπανών αναδιάρθρωσης.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1934. Εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής και έχει τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της στη νήσο Μήλο του νομού Κυκλάδων. Αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία εξόρυξης και επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών, που έχουν πληθώρα εφαρμογών στη βιομηχανία, τις κατασκευές και τη γεωργία. Εξορύσσει και επεξεργάζεται, κατά κύριο λόγο, μπεντονίτη και περλίτη. Εξάγει το σύνολο σχεδόν των προϊόντων της σε δεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία, η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εταιρεία εξαγωγής μπεντονίτη παγκοσμίως. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Imerys Greece».

Σύμφωνα με τον 83ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2017 ανήλθαν σε 105,29 εκατ. ευρώ, από 98,95 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4% σε ποσοστό ή 6,34 εκατ. ευρώ σε αξία, λόγω αυξημένων πωλήσεων μπεντονίτη. Το 64,8% των εσόδων της (68,22 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση μπεντονίτη, 33,7% (35,45 εκατ. ευρώ) από τις πωλήσεις περλίτη και το υπόλοιπο 1,5% (1,62 εκατ. ευρώ) από τις πωλήσεις άλλων ορυκτών και τις λοιπές δραστηριότητές της. Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της προήλθε από τη διεθνή αγορά.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 41,69 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 37,77 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 10,4% (+3,92 εκατ. ευρώ), ενώ το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες, από το 38,2% στο 39,6%.

Κατόπιν αυτού, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 19,6%, καθώς διαμορφώθηκαν σε 38,26 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 36,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 32,3% (31,99 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης 2017 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 6,25 εκατ. ευρώ αφαιρουμένων των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων, έναντι 6,88 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016, καθώς και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,09 εκατ. ευρώ, έναντι 2,85 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 31,81 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 23,86 εκατ. ευρώ το 2017, ενισχυμένων έναντι του 2016 κατά 39,7% (+9,05 εκατ. ευρώ) και 56,5% (+8,61 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 23,4%, έναντι 20% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 163,67 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,2%. Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 28,2% και 21,3%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 30,2% και τα καθαρά κέρδη το 22,7%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 38,06 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 απορρόφησαν 5,98 εκατ. ευρώ έναντι 6,28 εκατ. ευρώ το 2016.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθαν. Γ. Κεφάλα. Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 311 εργαζόμενους, έναντι 327 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 17,55 εκατ. ευρώ, έναντι 18,55 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Για αμοιβές διοικητικών – διευθυντικών στελεχών της διέθεσε το 2017 ποσό 2,39 εκατ. ευρώ, έναντι 1,80 εκατ. ευρώ το 2016. Τον Ιούλιο του 2017 είχε αποφασίσει τη διανομή στους μετόχους της πλεονάζοντος τμήματος του τακτικού αποθεματικού της ποσού 5,59 εκατ. ευρώ, ενώ τον Ιούλιο του 2018 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 23,86 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2017. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2017 ήταν της τάξεως των 123.030 ευρώ, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 102.295 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Συνεχίζει να επεκτείνεται εμπορικά στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας και να υλοποιεί, από το 2017, επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 8,20 εκατ. ευρώ, που αφορά έργα αυτοματισμού της παραγωγής μπεντονίτη.

Στις αρχές του 2018 αύξησε κατά 4 εκατ. ευρώ το ποσό δανείων που έχει χορηγήσει στη μητρική της εταιρεία. Επίσης, χορήγησε άλλο δάνειο στη συγγενική της ελληνική εταιρεία Elmin Βωξίτες.

Συγχρόνως, αποφάσισε να προσφύγει δικαστικά εναντίον απόφασης των φορολογικών αρχών, με την οποία καταλογίστηκαν εις βάρος της διαφορές φορολογικού ελέγχου 2,48 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2012.

www.inr.gr

Αφήστε μια απάντηση